Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Obchodní podmínky

Podmínky pro poskytování právních služeb

ONLINE 

 

                                                                                                         I.          Úvod

1.1.            Tyto Podmínky pro poskytování služby ESHOP PRÁVNÍCH SLUŽEB (dále jenom „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany

JUDr. Veroniky Janošíkové, advokátky

ev. č. ČAK: 19215

IČO: 08813728,

DIČ: CZ9162022903,

se sídlem KPT. Nálepky 2224, 440 01 Louny (dále jen „Advokát“),

Klientovi - fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá s Advokátem smlouvu o poskytování právních služeb za použití online formuláře na adrese https://eshop-akjanosikova.cz/

(Advokát a Klient společně dále též jako „Strany“ či „Smluvní strany“)

1.2.            Tyto podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Elektronického formuláře uvedené v bodu 1.1. těchto podmínek. Tyto podmínky se nevztahují na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátem a Klientem.

DEFINICE POJMŮ

1.3.            Pro účely těchto Podmínek platí, krom pojmů uvedených v bodu I/1, následující definice základních pojmů:

a)     Službou se rozumí způsob, jakým má být právní služba poskytnuta. Jednotlivé služby jsou rozděleny dle typů na „konzultace“ a „kontrola a sepis dokumentů“ a „převzetí právního zastoupení“, kde „konzultace“ jsou

                                      i.          „písemná rada“

                                    ii.          „telefonní hovor“

                                   iii.          „videohovor“

                                   iv.          „osobní schůzka“;

 „kontrola a sepis mluv a podání“ jsou:

                                      i.          „advokátní úschova“,

                                    ii.          „darovací smlouva“,

                                   iii.          „dohoda o pracovní činnosti“,

                                   iv.          „dohoda o provedení práce“,

                                    v.          „dohoda o skončení nájemní smlouvy“,

                                   vi.          „dohoda o vyplňovacím právu směnečném“,

                                  vii.          „dohoda o vypořádání SJM“,

                                viii.          „dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“,

                                   ix.          „dohoda o zrušení služebnosti“,

                                    x.          „domovní řád“

                                   xi.          „GDPR pro e-shop či web“,

                                  xii.          „kontrola dokumentů“,

                                xiii.          „kupní smlouva“,

                                xiv.          „nájemní smlouva“,

                                  xv.          „návrh na odklad či zastavení exekuce“,

                                xvi.          „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“,

                               xvii.          „návrh na rozvod – sporný rozvod“,

                              xviii.          „návrh na rozvod – nesporný rozvod“,

                                xix.          „návrh na snížení či zvýšení výživného“,

                                  xx.          „návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem“,

                                xxi.          „návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi“,

                               xxii.          „návrh na určení či popření otcovství“,

                              xxiii.          „návrh na vydání směnečného platebního rozkazu“,

                              xxiv.          „návrh na zahájení exekuce“,

                               xxv.          „návrh na zahájení exekuce dlužného výživného“,

                              xxvi.          „návrh na zrušení registrovaného partnerství“,

                            xxvii.          „obchodní podmínky pro e-shop“,

                           xxviii.          „odpor“,

                              xxix.          „okamžité zrušení pracovního poměru“,

                               xxx.          „pachtovní smlouva“,

                              xxxi.          „podklady k založení s.r.o.“,

                            xxxii.          „podnájemní smlouva“,

                           xxxiii.          „pracovní smlouva“,

                           xxxiv.          „prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky“,

                            xxxv.          „předexekuční výzva“,

                           xxxvi.          „předžalobní výzva“,

                          xxxvii.          „přihláška do insolvenčního řízení“,

                        xxxviii.          „příkazní smlouva“

                           xxxix.          „sepis návrhu, žaloby, vyjádření“

                                   xl.          „sepis smlouvy“

                                  xli.          „smlouva o postoupení pohledávky“

                                xlii.          „smlouva o převodu družstevního podílu“

                               xliii.          „smlouva o převodu obchodního podílu“

                               xliv.          „smlouva o smlouvě budoucí“,

                                xlv.          „smlouva o výpůjčce“,

                               xlvi.          „smlouva o zápůjčce“,

                              xlvii.          „smlouva o zřízení služebnosti“,

                            xlviii.          „společenská smlouva s.r.o.“,

                               xlix.          „stanovy bytového družstva“,

                                      l.          „stanovy SVJ“,

                                    li.          „stížnosti proti usnesení“,

                                   lii.          „trestní oznámení“,

                                  liii.          „trestní oznámení – neplacení výživného“,

                                  liv.          „uplatnění nároku na náhradu škody“,

                                   lv.          „uplatnění nároku v rámci pojistné události“,

                                  lvi.          „uznání dluhu“,

                                lvii.          „vyhotovení směnky“,

                               lviii.          „výpověď“,

                                  lix.          „výpověď z nájmu“,

                                   lx.          „vytýkací dopis“,

                                  lxi.          „závěť,

                                lxii.          „žádost o podmíněné propuštění“,

                               lxiii.          „žádost o propuštění z vazby“,

                               lxiv.          „žádost o zahlazení odsouzení“,

                                lxv.          „žaloba na vypořádání SJM“,

                               lxvi.          „žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“;

 

„převzetí právního zastoupení“ je

                                   i.          „převzetí právního zastoupení“.

Produkty jsou uvedeny na webové stránce e-shopu Advokáta: https://eshop-akjanosikova.cz/.

b)     Online formulář se rozumí formulář v elektronické podobě, v rámci, něhož objednává Klient předmětnou právní službu u Advokáta, a který je uveřejněn na webové stránce e-shop právních služeb Advokáta, a to na internetové adrese https://eshop-akjanosikova.cz/

c)      Zájemcem o poskytování služeb je osoba, která poskytnutí konkrétních služeb vyhledává a zajímá se o jejich poskytnutí ze strany Advokáta.

d)     Klientem je osoba, která poskytnutí služeb u Advokáta objedná prostřednictvím online formuláře, která souhlasí s objednávkou nebo její částí, čímž dochází k platnému uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb.

e)      Cenou za poskytnutí právní služby se rozumí částka, která je uvedena u jednotlivých Služeb na internetové stránce Advokáta https://eshop-akjanosikova.cz/

f)      OZ a „občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

                                                               II.          Výslovná prohlášení a poučení klienta

2.1.            Klient výslovně souhlasí:

a)      s těmito Podmínkami a bere na vědomí, že souhlas s nimi může vyjádřit i jen pouhým zaplacením, zejména je-li služba objednána nebo sjednána distančním způsobem,

b)      se zasíláním korespondence, účtenek i daňových dokladů elektronickou cestou na emailovou adresu jím uvedenou,

c)      aby Advokát použil k vyrovnání veškerých svých i budoucích pohledávek vůči klientovi případné klientské prostředky a současně prohlašuje že tyto jsou pouze z poctivých zdrojů s vědomím následků pro případ nepravdivosti svého prohlášení,

d)      s registrací elektronického uživatelského účtu na webu Advokáta za účelem zjednodušení opakovaných nákupů a přístupu k uživatelským funkcím (přihlašovací údaje jsou tvořeny emailem klienta a heslem, které si klient může vygenerovat na webu Advokáta pod tlačítkem "Zapomenuté heslo" v sekci "Přihlášení"),

e)      s tím, že jím požadované služby, v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem, mohou být poskytnuty před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení, a za takové situace bere současně na vědomí, že jako spotřebitel nemůže od takové smlouvy nebo její části odstoupit v rozsahu již poskytnutých služeb.

2.2.            Klient výslovně prohlašuje, že:

a)      jeho zájmy nejsou v kolizi se zájmy jiného klienta Advokáta (či osoby, kterou zastupuje),

b)      ve věci není zastupován jiným advokátem,

c)      zmocňuje Advokáta ke všem úkonům souvisejícím se zadaným právním případem a souhlasí s jejím oprávněním zvolit za sebe případně další zástupce (substituce) a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

2.3.            Klient bere na vědomí poučení, že:

a)      Advokát není oprávněn bez souhlasu klienta si ověřovat pravost, pravdivost nebo úplnost jím předkládaných důkazů a skutkových informací, jakož bere na vědomí i trestně právní důsledky při jejich padělání nebo pozměnění.

b)      Klient je povinen při zmocnění advokáta ihned předat veškeré informace, podklady a dokumenty, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost a dále bezodkladně informovat advokáta o podstatných změnách v jeho právech nebo povinnostech, zejména o změně vlastnictví, změně dlužníka nebo věřitele, změně obsahu nebo zajištění závazkového vztahu, hrozící nebo vzniklé škodě, návrzích a žádostech třetích osob apod.

c)      Advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy.

d)      Klient je povinen bezodkladně písemně či elektronicky sdělit Advokátovi jemu známé okolnosti o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ projednat předem s Advokátem vhodný postup, který bude písemně či elektronicky zachycen, přičemž bez takového upozornění Advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží.

e)      Klient je povinen respektovat právní názor a procesní postup advokáta.

f)       Klient není oprávněn jednat a činit právní úkony samostatně bez vědomí advokáta ve věcech, ve kterých advokáta zmocnil.

g)      Případná přeshraniční uspořádaní je povinen namísto Advokáta oznamovat na základě zvláštního zákona klient samostatně.

h)      Klient potvrzuje, že byl advokátem poučen, že v civilním soudním řízení je nutné uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do soudem stanovené propadné lhůty a pokud nebyla lhůta stanovena, jen do skončení přípravného jednání a pokud nebylo nařízeno přípravné jednání, jen do skončení prvního soudního jednání ve věci. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům soud obecně nepřihlíží.

i)       Smluvní strany se dále dohodly, že advokát neodpovídá za škodu způsobenou zmeškáním lhůt v insolvenčním, likvidačním či jiném řízení, kdy advokát není povinen případná řízení a lhůty evidovat. Toto ustanovení neplatí, pokud předmětem pomoci je přímo zastoupení v těchto řízeních. Smluvní strany si dále dohodly, že maximální výše škody, kterou by advokát byl povinen hradit, se stanovuje na 30 miliónů korun českých.

2.4.            Klient dále výslovně prohlašuje, že:

a)      před odesláním online formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto Podmínek, potvrzuje, že mu byly Advokátem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Online formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:

a.       označení a sídlo Advokáta včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa),

b.      označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvolené Služby na webové stránce Advokáta a dále v těchto Podmínkách,

c.       cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétní Služby zvolené klientem při vyplňování Online formuláře, a to včetně daně z přidané hodnoty,

d.      způsob platby a způsob plnění ze strany Advokáta, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách

e.       údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,

f.       údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Online formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,

b)      odesláním Online formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v článku 1.1, těchto Podmínek. V případě, že je klient fyzickou osobou, pak taktéž odesláním online formuláře výslovně potvrzuje, že je plně svéprávný. V případě, že je klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující Online formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

 

                                                                 III.          Předmět Smlouvy o právní pomoci

3.1.            Předmětem Smlouvy o právní pomoci uzavřené mezi Advokátem a klientem, a to za podmínek uvedených v čl. 1.1. těchto podmínek je poskytnutí právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to v dohodnutém rozsahu a Klient je povinen zaplatit za to Advokátovi dohodnutou odměnu.

3.2.            Advokát poskytuje Klientovi právní služby při chránění a prosazování veškerých práv a oprávněných zájmů Klienta ve všech právních věcech, ve kterých klient advokáta písemně zmocní. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Online formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Online formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Online formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokáta.

3.3.            Klient může označit třetí osobu jako osobu oprávněnou přijmout plnění z této smlouvy, tedy může určit, že právní služby budou poskytovány i jinému subjektu, který s tím vysloví souhlas. Podmínkou takového způsobu poskytování právních služeb je, že zájmy Klienta a takovéto třetí osoby nejsou ve vzájemném rozporu.  

3.4.            Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu online formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Online formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Online formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře.

 

                                                                                      IV.          Uzavření smlouvy

4.1.            Objednaná právní služba Klientem na základě online formuláře bude Advokátem poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní pomoci (dále jen jako „Smlouva o právní pomoci“). Smlouva bude uzavřena v Českém jazyce, není-li dohodnuto předem jinak.

4.2.            Objednat a poskytnout služby je možné osobně anebo distančním způsobem (telefonicky, elektronicky nebo online).

ONLINE OBJEDNÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

4.3.            Klient nejprve na webové stránce Advokáta zvolí Službu (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta). V případě, že Klient zvolí k vybranému produktu „prostudování listin“ dále nahraje případné další potřebné dokumenty přímo do rozhraní, vybráním souboru do pole „Vybrat Přílohu“, a v sekci „Popište Váš případ“ klient popíše svůj dotaz či požadavky na tvorbu listiny. Následně Klient v dalším kroku v sekci „Doprava a platba“ zvolí formu dodání a formu platby. V dalším kroku v sekci „Informace o Vás“ vyplní všechna pole „Informace o Vás“. Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Při vyplňování údajů v sekci „Informace o Vás“ je klient povinen se seznámit s poučením a prohlášením klienta o jeho poučení a udělení souhlasu s Podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, a to formou povinného zaškrtávátka. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání online formuláře. Poté co Klient odešle vyplněný online formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku za ... Kč “ (kde na místo „ ... “ bude uvedena konkrétní peněžní částka v závislosti na zvoleném Produktu) v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou (bod III/4). Tímto Klient uzavírá vyplněný online formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v online formuláři měnit.

4.4.            Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Služeb – způsobů poskytnutí služby (čl. 4.2 těchto podmínek) na webové stránce Advokáta. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě (článek 4.5. těchto podmínek). Poté bude klientovi doručen daňový doklad.

4.5.            Po zaplacení dle předchozího bodu bude dále na email uvedený Klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že Advokát objednávku učiněnou prostřednictvím Elektronického formuláře obdržel. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní pomoci (viz článek 4.5. těchto podmínek). Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci Klientovi věci při komunikaci s Advokátem. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.

4.6.            K uzavření Smlouvy o právní pomoci je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a Advokáta. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní pomoci považuje odeslání vyplněného Online formuláře v souladu s článek 4.2. těchto podmínek, je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle článku 4.3 a článku 4.4 těchto Podmínek. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní pomoci až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet Advokáta.  Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní pomoci se na straně Advokáta považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (který uvedl v sekci „Informace o Vás“ v rámci Online formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní pomoci byla uzavřena.

4.7.            Klient bere na vědomí, že Advokát je oprávněn jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní pomoci, odmítnout. Odsouhlasí-li Advokát Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Online formuláře, a to emailovou zprávou ve smyslu článku 4.5 těchto Podmínek, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní pomoci. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které klient uvedl do odeslaného online formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní pomoci stává účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu (článek 3.1. těchto podmínek) za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní pomoci, se s účinností Smlouvy o právní pomoci považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb (článek 4.4. těchto Podmínek).

4.8.            Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní pomoci a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokát zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.

4.9.            Smlouva o právní pomoci, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném online formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Advokáta. Klient bude mít přístup k obsahu Smlouvy o právní pomoci po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování online formuláře na webové stránce Advokáta, kde budou přístupné údaje, které klient zadal do odeslaného Online formuláře a dále tyto Podmínky.

4.10.          S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy o právní pomoci, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Online formuláře dle článku 4.2. těchto Podmínek, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní pomoci (článek 4.5. těchto podmínek). Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, byla-li mu právní služba již poskytnuta.

4.11.          Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní pomoci, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Online formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokát právo Smlouvu o právní pomoci vypovědět bez výpovědní doby. 

                                                                           V.          Poskytování právních služeb

5.1.            Advokát dle Smlouvy o právní pomoci poskytne právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí.

5.2.            K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.

5.3.            Advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy (srov. čl. 2.3. písm. c) těchto Podmínek). 

5.4.            Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování, jsou pro jednotlivé způsoby poskytování (článek 4.2. těchto Podmínek) – Služby, konkretizovány v článku VI těchto Podmínek.

 

                                                                                                VI.          Produkty

6.1.            V rámci Produktu „Písemná rada“ je právní služba poskytována písemně, prostřednictvím emailu. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní písemná rada v jakémkoliv právním oboru ve formě stručné písemné odpovědi na jednoduchý dotaz klienta, poskytnutá advokátem. Jednorázová právní rada slouží pro jednodušší záležitosti v rámci, nichž Advokát Klientovi zodpoví jeho dotaz a poskytne právní radu do 1 pracovního dne. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi jsou tři odstavce, nedohodnou-li se Klient a Advokát poskytnutím právním služby v jednotlivém případě jinak. Doplňkové Služby k Produktu jsou právní rada v délce až 1 normostrany, podrobnější právní rozbor v délce delší než 1 normostrana, předchozí prostudování podkladů a listin.

 

6.2.            V rámci Produktu „Telefonní hovor“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu hlasového hovoru s pomocí Telefonu, či aplikací Skype, Signal, WhatsApp, FaceTime, Teams, Google Meets, a to v termínu smluveném s Advokátem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní konzultace v jakémkoliv právním oboru, kdy tento produkt slouží pro jednodušší záležitosti v rámci nichž Klientovi advokát zodpoví jeho dotazy a poskytne mu právní radu. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v online formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Advokáta nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v online formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Advokát a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonního hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se Advokát a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.  Doplňkové služby jsou právní rada v délce až 1 normostrany, podrobnější právní rozbor v délce delší než 1 normostrana, předchozí prostudování podkladů a listin.

 

6.3.            V rámci Produktu „Videohovor“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu videa a hlasu s pomocí zabezpečené video komunikace (Skype, Signal, WhatsApp, FaceTime, Teams, Google Meets), a to v termínu smluveném s Advokátem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní konzultace v jakémkoliv právním oboru, kdy tento produkt slouží pro jednodušší záležitosti v rámci nichž Klientovi advokát zodpoví jeho dotazy a poskytne mu právní radu. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v online formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Advokáta nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v online formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Advokát a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonního hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se Advokát a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.  Doplňkové služby jsou hovor delší 30 minut (až 60 minut celkem), hovor mimo pracovní dobu či o víkendu nebo ve státní svátek, předchozí prostudování podkladů a listin před video hovorem.

 

6.4.            V rámci Produktu „Osobní schůzka“ je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a Advokáta, a to v termínu smluveném s Advokátem v sídle Advokátní kanceláře v Lounech či v pobočce v Kladně. Po předchozí domluvě Klienta s Advokátem může osobní schůzka proběhnout mimo prostory advokátní kanceláře. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Online formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani vytváření či přezkoumávání dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Online formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném klientem, v sídle Advokátní kanceláře a v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 45 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou. Doplňkové služby jsou osobní schůzka delší než 60 minut (až 90 minut celkem), osobní schůzka mimo pracovní dobu či o víkendu nebo ve státní svátek, předchozí prostudování podkladů a listin před osobní schůzkou.

 

6.5.            V rámci Produktu „Advokátní úschova“ jsou obsahem právní služby zajištění advokátní úschovy listin či finančních prostředků, včetně vypracování smluvní dokumentace k takové úschově. Zvláště u tohoto Produktu se Klient zavazuje upozornit Advokátní kancelář na vše podstatné, co je mu známo o skutečnostech, které by mohly ztížit či znemožnit dokončení převodu nemovité věci. Zejména klient prohlašuje, že NENÍ politicky exponovanou osobou, že peněžní prostředky složené u Advokáta nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu, že tyto peněžní prostředky nabyl v souladu s právními předpisy České republiky, že koupí předmětu převodu nesledují zakrytí jejich nezákonného původu a ani financování terorismu a že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů podle § 5 AML zákona ( v případě vzdálené identifikace klienta/klientů je/jsou klient /klienti povinni Advokátovi předat zprostředkovanou identifikaci osoby vytvořen podle § 10 AML. Ukáže-li se v průběhu poskytování právních služeb Klientova představa realizace transakce (převodu nemovité věci) jako neuskutečnitelná (ať už například z důvodu kladených podmínek či požadavků Klienta či druhé strany, což platí i pro odmítnutí advokátní úschovy kupní ceny u Advokáta) a nebude-li možné z tohoto důvodu transakci realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, bere klient na vědomí, že pak právní službu nelze dokončit z důvodů, které nejsou na straně Advokáta. To samé platí v případě, nebude-li možné dokončit transakci v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, kvůli nesplnění smluvní povinnosti některou ze stran. Doplňkové služby: úschova listin nad 3 listiny. úschova finančních prostředků nad 1.000.000 Kč.

 

6.6.            V rámci Produktu „Darovací smlouva“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu darovací smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání darovací smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním darovací smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.7.            V rámci Produktu „Dohoda o pracovní činnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o pracovní činnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o pracovní činnosti se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: souhlas se zpracováním osobních údajů, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci či hodnoty, dohoda o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.8.            V rámci Produktu „Dohoda o provedení práce“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o provedení práce v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o provedení práce se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: souhlas se zpracováním osobních údajů, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci či hodnoty, dohoda o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.9.            V rámci Produktu „Dohoda o skončení nájemní smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o skončení nájemní smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o skončení nájemní smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování podkladů, zpracování dokumentu do 12 hodin od zaplacení, zpracování dokumentu do 24 hodin od zaplacení.

 

6.10.          V rámci Produktu „Dohoda o vyplňovacím právu směnečném“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání listin navíc.

 

6.11.          V rámci Produktu „Dohoda o vypořádání SJM“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.12.          V rámci Produktu „Dohoda o vypořádání SJM“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.13.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení služebnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení služebnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení služebnosti se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 10 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.14.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení služebnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení služebnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení služebnosti se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 10 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.15.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání listin navíc.

 

6.16.          V rámci Produktu „Domovní řád“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu domovního řádu v rozsahu až 10 stran. Výsledkem této služby je sepsání domovního řádu se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.17.          V rámci Produktu „GDPR pro e-shop či web“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dokumentu GDPR pro e-shop či web v rozsahu až 2 stran. Výsledkem této služby je sepsání dokumentu GDPR pro e-shop či web se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 2 stran, , která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.18.          V rámci Produktu „Kontrola smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující ke kontrole vloženého dokumentu v rozsahu až 5 stran. Kontrola dokumentů slouží pro připomínkování či zapracování krátkých změn kontrolovaných dokumentů, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: expresní kontrola do 12 hodin od zaplacení, expresní kontrola do 24 hodin od zaplacení, kontrola a prostudování dokumentů delších než 5 stran, podrobná rešerže kontrolovaného dokumentu.

 

6.19.          V rámci Produktu „Kupní smlouva“ je obsahem právní služby vytvoření běžné kupní smlouvy. Výsledkem tohoto Produktu je sepis kupní smlouvy se základními náležitostmi o přibližném rozsahu 3-5 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je vytvoření základní smlouvy, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné kupní smlouvu ještě dále individualizovat, případně upravit její znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace kupní smlouvy, případně její úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním kupní smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření kupní smlouvy, zejména tak nenese odpovědnost za nedokončení převodu nemovitosti. Doplňkové služby jsou: advokátní úschova listin či finančních prostředků, věcné břemeno, návrh na katastr.

 

6.20.          V rámci Produktu „Nájemní smlouva“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu nájemní smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání nájemní smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání stránek navíc, předávací protokol, poučení o zpracování osobních údajů.

 

6.21.          V rámci Produktu „návrh na odklad či zastavení exekuce“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na odklad či zastavení exekuce v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na odklad či zastavení exekuce se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.22.          V rámci Produktu „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.23.          V rámci Produktu „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.24.          V rámci Produktu „Návrh na rozvod-sporný rozvod“ je obsahem právní služby sepis návrhu na sporný rozvod manželství o rozsahu 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním návrhu na rozvod a dohody o vypořádání společného jmění manželů Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 

6.25.          V rámci Produktu „Návrh na rozvod-nesporný rozvod“ je obsahem právní služby sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů s náležitostmi, které vyžaduje zákon pro nesporný rozvod manželství o přibližném rozsahu 3-5 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním návrhu na rozvod a dohody o vypořádání společného jmění manželů Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 

6.26.          V rámci Produktu „Návrh na snížení či zvýšení výživného“ je obsahem právní služby sepis návrhu na snížení či zvýšení výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.27.          V rámci Produktu „Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem“ je obsahem právní služby sepis návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.28.          V rámci Produktu „Návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi“ je obsahem právní služby sepis návrhu na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.29.          V rámci Produktu „Návrh na určení či popření otcovství“ je obsahem právní služby sepis návrhu na určení či popření otcovství s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.30.          V rámci Produktu „Návrh na vydání směnečného a platebního rozkazu“ je obsahem právní služby sepis návrhu na vydání směnečného a platebního rozkazu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.31.          V rámci Produktu „Návrh na zahájení exekuce“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zahájení exekuce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

6.32.          V rámci Produktu „Návrh na zahájení exekuce dlužného výživného“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zahájení exekuce dlužného výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.33.          V rámci Produktu „Návrh na zrušení registrovaného partnerství“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zrušení registrovaného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.34.          V rámci Produktu „Obchodní podmínky pro e-shop“ je obsahem právní služby sepis obchodní podmínky pro e-shop s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 10 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, sepsání GDPR.

 

6.35.          V rámci Produktu „Odpor“ je obsahem právní služby sepis odporu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.36.          V rámci Produktu „Okamžité zrušení pracovního poměru“ je obsahem právní služby sepis okamžitého zrušení pracovního poměru s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování podkladů, doba dodání – express do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení, do 1-2 pracovních dnů od zaplacení.

 

6.37.          V rámci Produktu „Pachtovní smlouva“ je obsahem právní služby sepis pachtovní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.38.          V rámci Produktu „Podklady k založení s.r.o.“ je obsahem právní služby příprava a vypracování podkladů k založení s.r.o. s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 8 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.39.          V rámci Produktu „Podnájemní smlouva“ je obsahem právní služby sepis podnájemní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, předávací protokol, poučení o zpracování osobních údajů.

 

6.40.          V rámci Produktu „Pracovní smlouva“ je obsahem právní služby sepis pracovní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty, dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené věci, souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

6.41.          V rámci Produktu „Prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky“ je obsahem právní služby sepis prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Cena Produktu se odvíjí od počtu vytvářených bytových jednotek. Doplňkové služby: návrh na vklad, počet bytových jednotek.

 

6.42.          V rámci Produktu „Předexekuční výzva“ je obsahem právní služby sepis předexekuční výzvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.43.          V rámci Produktu „Předžalobní výzva“ je obsahem právní služby sepis předžalobní výzvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.44.          V rámci Produktu „Přihláška do insolvenčního řízení“ je obsahem právní služby sepis přihlášky do insolvenčního řízení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 2 pohledávek, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je přihlášení více jak 2 pohledávek.

6.45.          V rámci Produktu „Příkazní smlouva“ je obsahem právní služby sepis příkazní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.46.          V rámci Produktu „Sepis návrhu, žaloby, vyjádření“ je obsahem právní služby zpracování procesního podání, zejména ve formě návrhu, žaloby, vyjádření, odvolání, dovolání či stížnosti. Výstupem této služby je procesní podání se všemi základními náležitostmi určeným zejména pro soudní řízení, a to v rozsahu až 3 stran, celkově pak o obsahu 4 hodin právních služeb. Obsahem této služby je vytvoření základního procesního podání, které bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné procesní podání ještě dále individualizovat, případně upravit jeho znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace procesního podání, případně jeho úpravy tak, aby odpovídalo právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním procesního podání Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je procesní podání v rozsahu až 10 hodin právních služeb.

 

6.47.          V rámci Produktu „Sepis smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu smlouvy dohody, prohlášení, či jiného dokumentu dle požadavků klienta popsaného v sekci „Popište Váš případ“ v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování dokumentů delších než 3 stran, sepis smlouvy o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.48.          V rámci Produktu „Smlouva o postoupení pohledávky“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o postoupení pohledávky s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.49.          V rámci Produktu „Smlouva o převodu družstevního podílu“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o převodu družstevního podílu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.50.          V rámci Produktu „Smlouva o převodu obchodního podílu“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o převodu obchodního podílu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.51.          V rámci Produktu „Smlouva o smlouvě budoucí“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o smlouvě budoucí s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.52.          V rámci Produktu „Smlouva o výpůjčce“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o výpůjčce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je předávací protokol, sepsání stránek navíc.

 

6.53.          V rámci Produktu „Smlouva o zápůjčce“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o zápůjčce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je předávací protokol, sepsání stránek navíc.

 

6.54.          V rámci Produktu „Smlouva o zřízení služebnosti“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o zřízení služebnosti s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je návrh na vklad, ověření podpisů.

 

6.55.          V rámci Produktu „Společenská smlouva s.r.o.“ je obsahem právní služby sepis společenská smlouva s.r.o. s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.56.          V rámci Produktu „Stanovy Bytového družstva“ je obsahem právní služby sepis stanovy bytového družstva s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 20 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.57.          V rámci Produktu „Stanovy SVJ“ je obsahem právní služby sepis stanovy SVJ s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 20 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.58.          V rámci Produktu „Stížnost proti usnesení“ je obsahem právní služby sepis stížnosti proti usnesení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.59.          V rámci Produktu „Trestní oznámení“ je obsahem právní služby sepis trestního oznámení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.60.          V rámci Produktu „Trestní oznámení – neplacení výživného“ je obsahem právní služby sepis trestního oznámení – neplacení výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.61.          V rámci Produktu „Uplatnění nároku na náhradu škody“ je obsahem právní služby sepis uplatnění nároku na náhradu škody s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.62.          V rámci Produktu „Uplatnění nároku v rámci pojistné události je obsahem právní služby sepis uplatnění nároku v rámci pojistní události s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.63.          V rámci Produktu „Uznání dluhu“ je obsahem právní služby sepis uznání dluhu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc, splátkový kalendář.

 

6.64.          V rámci Produktu „Vyhotovení směnky“ je obsahem právní služby sepis vyhotovení směnky s náležitostmi, které vyžaduje zákon, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.65.          V rámci Produktu „Výpověď“ je obsahem právní služby sepis výpovědi s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.66.          V rámci Produktu „Výpověď z nájmu“ je obsahem právní služby sepis výpovědi z nájmu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.67.          V rámci Produktu „Vytýkací dopis“ je obsahem právní služby sepis vytýkacího dopisu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.68.          V rámci Produktu „Závěť“ je obsahem právní služby sepis závěti s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je ověření podpisu.

 

6.69.          V rámci Produktu „Žádost o podmínění propuštění“ je obsahem právní služby sepis žádosti o podmíněné propuštění s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.70.          V rámci Produktu „Žádost o propuštění z vazby“ je obsahem právní služby sepis žádosti o propuštění z vazby s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.71.          V rámci Produktu „Žádost o zahlazení odsouzení“ je obsahem právní služby sepis žádosti o zahlazení odsouzení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.72.          V rámci Produktu „Žaloba na vypořádání SJM“ je obsahem právní služby sepis žaloby na vypořádání SJM s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.73.          V rámci Produktu „Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“ je obsahem právní služby sepis žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.74.          V rámci Produktu „Převzetí právního zastoupení“ je obsahem právní služby převzetí právního zastoupení Klienta v předem stanoveném právním případě. Výsledkem tohoto Produktu je seznámení se Advokáta s podstatou věci, sdělení Klientovi nejefektivnějšího procesního postupu, kdy prvotní služba je poskytována v rozsahu až 4 hodin za cenu Produktu. V rámci tohoto Produktu bude dále s klientem dohodnut další postup ve věci včetně bližších podmínek právního zastoupení i odměny za právní služby. Doplňkové služby je převzetí právního zastoupení ve složitějším případu do 10 hodin práce.

 

                                                                                                VII.          CENÍK

7.1.            Ceny v aktuální výši se řídí aktuálními obchodními podmínkami, jejichž součástí je i aktuální ceník právních služeb.

7.2.            Klient může za objednané služby zaplatit platební kartou či bankovním převodem prostřednictvím platební brány, která je umístěná na webové stránce eshopu anebo formou online bankovního převodu prostřednictvím internetového bankovnictví klienta, či formou online platby pro majitele účtů u vybraných bank. Hotovost je přijímána jen zcela výjimečně.

7.3.            Úhrada ceny za Službu nebo záloha za ní musí být Klientem zaplacena vždy před započetím poskytování služeb či jakékoli činnosti advokáta. Pokud tomu tak není, nemusí advokát klientem objednanou službu zahájit anebo v ní pokračovat či vynaložit případné výdaje nebo náklady, aniž by tato skutečnost zakládala Klientovi či třetí osobě právo či nárok náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

7.4.            Pokud Klient nezaplatí jakoukoliv fakturu včas, splatná fakturovaná částka se zvýší o úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Advokát vydá fakturu na úhradu úroků z prodlení jen po předchozím zaplacení odpovídající splatné faktury. Faktura na zaplacení úroků z prodlení je splatná 7 dnů po doručení této faktury za úroky z prodlení Klientovi. V případě neuhrazení druhé faktury ve splatnosti, dochází den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti k automatické výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb.

7.5.            Vyúčtování, doplatek, zálohu a smluvní pokutu je klient povinen zaplatit kdykoliv mu bude oznámena či vyúčtována, nejpozději však do 3 dnů ode dne výzvy k úhradě formou v ní uvedenou, jinak na bankovní účet advokáta č.: 88137289 / 0300, vedený u Československá obchodní banka a.s..

Produkty

7.6.            Produkty služeb slouží k přímému objednání a nákupu Klientem prostřednictvím webu eshopu, kdy obsah je konkrétní a neměnný. Obsah a rozsah je uveden u každého produktu služby v záložce popisu daného produktu včetně doplňkových služeb a aktuální cenu u nákupního tlačítka každého produktu nebo jeho druhu doplňkové služby.

7.7.            Klient objedná Produkt tak, že vybere daný Produkt spolu se zvolením z některých z doplňujících variant, popíše svůj právní případ tak, že do pole "Popište Váš případ" uvede rozhodné skutečnosti, případně nahraje dokumenty k danému případu a vložte službu do elektronického košíku. Následně vyberte způsob platby za objednanou službu, vyplní požadované údaje o Klientovi anebo se přihlásí do svého uživatelského účtu, seznámí se s obchodními podmínkami a poučení a prohlášení klienta. Po seznámení se těmito dokumenty zaškrtne povinná políčka o seznámení se s nimi, odešle objednávku formou kliknutí na pole "odeslat objednávku". Po odeslání objednávky Klient zaplátí cenu za objednaný Produkt službu dle jím zvoleného způsobu.

7.8.            Případné další služby, náhrady nebo činnost (potřebná zejména k řádnému zpracování věci) nad rámec uvedený v popisu rozsahu produktu a zaplacených doplňkových služeb, hradí klient vždy navíc v aktuálních sazbách odměn, náhrad a příplatků uvedených v aktuálním ceníku v následujících článcích.

7.9.            Základní zpracování v rámci Produktu je určeno jednodušším věcem a zahrnuje obvykle zapracování jen základních zákonných náležitostí bez podrobných, odlišných či širších ujednání smluvních stran a bez podrobného vysvětlení a odkazů na odborné názory a judikaturu.

7.10.          V rámci doplňkové služby  "sepis stránek navíc" je příplatkovým rozšířením základního zpracování Produktu a zahrnuje delší nebo podrobné zpracování či vysvětlení, o zvoleném rozsahu stran textu nebo delší dobu zpracování a činnosti, zejména s širším rozsahem ujednání smluvních stran nad rámec zákonných náležitostí nebo podrobné vysvětlení, případně i s odkazy na judikaturu či názory dalších odborníků atp. 

7.11.          Doplňková služba produktu "Prostudování stran navíc" umožňuje klientovi v rámci zvoleného produktu rozšířit rozsah zpracování produktu o prostudování listin nad rámec základní ceny Produktu, kdy cena za tuto doplňkovou službu se odvíjí od množství prostudovaných listin.

7.12.          Produkt lze, pokud to povaha daného Produktu umožňuje, lze formou doplňkové služby rozšířit ve způsobu či rozsahu jeho zpracování, zejména o zahrnutí věcného břemene nebo návrhu na Katastrální úřad či úřední ověření podpisů v souvislosti se sepsanou smlouvou anebo o zpracování přednostní, zpracování produktu v dřívějším termínu, než v základním, anebo zpracování mimo pracovní dobu.

7.13.          Pokud jde v popisu Produktu uveden rozsah v řádech stran, pak je tím myšleno v rozsahu normostran, tj. max. 1.800 znaku včetně mezer, cca 250 slov běžného textu na 1 normostranu.

 

Hodinová odměna a náhrady

7.14.          vztahuje se na všechny případy kromě pevně stanoveného rozsahu zakoupeného Produktu včetně jeho doplňkových služeb dle předchozího článku.

7.15.          Odměna je určena ve formě hodinové sazby dle právního odvětví či hodnoty věci.

7.16.          hodinová odměna je vždy účtovaná vždy za každou i jen započatou půl hodinu právní služby na jednotlivě určeném úkolu nebo úkonu včetně promeškaného času i před účinností smlouvy.

7.17.          Pokud je odměna určená v návaznosti na hodnotu věci, pak je hodnota věci určena hodnotou předmětu věci nebo plnění, byť i součtem opakujících se plnění, a to včetně veškerých součástí a příslušenství. 

VÝŠE HODINOVÉ ODMĚNY A NÁHRADY

7.18.          Standardní sazba ve výši 900, - Kč + DPH za každou započatou půlhodinu služby, a je aplikována na všechny věci, vyjma věcí ve Zvýšené sazbě.

7.19.          Zvýšená sazba ve výši 1.000, - Kč + DPH a každou započatou půlhodinu služby, a je aplikována na trestní řízení, věci týkající se zahraniční či zahraničního prvku a věci s hodnotou od 1 mil. Kč, a na případy zvlášť složité.

7.20.          Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů spojených s poskytováním služeb, a to ke každému úkonu služby tzv. režijní paušál dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a náhrada všech výdajů nad rámec uvedeného paušálu, ve výši 300 Kč + DPH / 1 úkon právní služby.

7.21.          Ke vzniku nároku na odměnu za poskytnutí právní služby dochází se vznikem klientského vztahu.

7.22.          Telefonní hovory uskutečněné Klientem nebo Advokátem budou účtovány jako poskytnutí právních služeb dle skutečné délky hovoru s připočtením 10 minut. Minimální účtovaná částka za jeden telefonní hovor tak činí 10 minut hovoru. Není přitom rozhodné, zda telefonát byl vyvolán ze strany advokáta nebo ze strany Klienta.

7.23.          E-maily uskutečněné Klientem nebo Advokátem budou účtovány jako poskytnutí právních služeb dle délky jednotlivého e-mailu (obdrženého i odeslaného) ve smyslu časového odhadu k jedné straně psaného textu, avšak nejméně jako 10 minut práce za čtení či odpovídání na jeden e-mail.

7.24.          Pokud je klientovi v soudním, správním, rozhodčím či exekučním řízení přiznána a zaplacena náhrada nákladů řízení, náleží advokátovi další odměna za úspěch, ve výši rovnající se náhradě nákladů řízení podle platných právních předpisů, bez zahrnutí soudních, správních nebo jiných poplatků. Klient tak sám nehradí nic, úhradu provede protistrana (dlužník), obvykle přímo na účet Advokáta, jinak ji klient hned po úhradě bez zbytečného odkladu Advokátovi předá.

7.25.          Podílová odměna na výsledku věci se sjednává samostatně v písemné nebo elektronické formě a je-li proto sjednána i nižší sazba hodinové odměny oproti těmto smluvním podmínkám, je klient v případě ukončení poskytování právních služeb dříve, nežli je možné podílovou odměnu určit nebo vyúčtovat, povinen doplatit částku ve výši rozdílu aplikované sazby hodinové odměny a aktuální sazby uvedené ve smluvních podmínkách.

Příplatky a slevy

7.26.          Urgentně lze věc klienta se souhlasem Advokáta zpracovat za příplatek 50 %.

7.27.          Mimo pracovní dobu lze urgentní věc klienta se souhlasem Advokáta zpracovávat za příplatek 100 %.

7.28.          Bezplatně nebo za sníženou sazbu lze právní služby poskytovat na základě výslovného souhlasu advokáta učiněného v písemné či elektronické formě.

 

 

                                                                                     VIII.          Další ujednání

8.1.            Klient bere na vědomí, že Advokát není oprávněn, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že Advokát nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Advokát je vázán usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

8.2.            Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta Advokátem, a to jeho jménem a na jeho účet. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je Advokát pojištěn, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 5 mil. Kč. Advokát také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

8.3.            Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

8.4.            Klient bere na vědomí, že Advokát mu bude poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Advokát se v této souvislosti zavazuje vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.

8.5.            Advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii, může této povinnosti mlčenlivosti advokáta zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokát povinen zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

8.6.            Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází Advokát z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených. To platí zejména při poskytování Právních služeb v realitách.

 

                                                      IX.          Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

9.1.            Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o právní pomoci bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku 4.9. těchto Podmínek. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 ZA. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZA. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní pomoci vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 ZA. 

9.2.            Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní pomoci a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátovi doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní pomoci, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.

9.3.            Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní pomoci musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokáta a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní pomoci, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

9.4.            Pokud Klient od Smlouvy o právní pomoci odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátovi doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 

 

                                                                                 X.          Práva z vadného plnění

10.1.          Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese info@akjanosikova.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.

10.2.          Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokáta (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl Advokát objektivně posoudit.

10.3.          Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokát zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

 

                                                                                 XI.          Závěrečná ustanovení

11.1.          Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

11.2.          Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách Advokáta a nabývají účinnosti dne 11.9.2021.

11.3.          Je-li v těchto Podmínkách uveden odkaz v podobě „římská číslice“ nebo „římská číslice/arabská číslice“, je tím odkazováno na bod těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

 

 

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

Kpt. Nálepky 2224

440 01 Louny

 

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě

 

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ],

trvale bytem [VAŠE ADRESA],

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní službě uzavřené v rámci ESHOP PRÁVNÍCH SLUŽEB, mezi mnou a JUDr. Veronikou Janošíkovou, advokátkou., dne [DOPLŇTE], na základě mé objednávky č. [DOPLŇTE].

 

 

V [DOPLŇTE], dne [DOPLŇTE]

 

 

……………………………

(Podpis spotřebitele/spotřebitelů  - pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 
 
 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Podmínky pro poskytování právních služeb

ONLINE 

 

                                                                                                         I.          Úvod

1.1.            Tyto Podmínky pro poskytování služby ESHOP PRÁVNÍCH SLUŽEB (dále jenom „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany

JUDr. Veroniky Janošíkové, advokátky

ev. č. ČAK: 19215

IČO: 08813728,

DIČ: CZ9162022903,

se sídlem KPT. Nálepky 2224, 440 01 Louny (dále jen „Advokát“),

Klientovi - fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá s Advokátem smlouvu o poskytování právních služeb za použití online formuláře na adrese https://eshop-akjanosikova.cz/

(Advokát a Klient společně dále též jako „Strany“ či „Smluvní strany“)

1.2.            Tyto podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Elektronického formuláře uvedené v bodu 1.1. těchto podmínek. Tyto podmínky se nevztahují na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátem a Klientem.

DEFINICE POJMŮ

1.3.            Pro účely těchto Podmínek platí, krom pojmů uvedených v bodu I/1, následující definice základních pojmů:

a)     Službou se rozumí způsob, jakým má být právní služba poskytnuta. Jednotlivé služby jsou rozděleny dle typů na „konzultace“ a „kontrola a sepis dokumentů“ a „převzetí právního zastoupení“, kde „konzultace“ jsou

                                      i.          „písemná rada“

                                    ii.          „telefonní hovor“

                                   iii.          „videohovor“

                                   iv.          „osobní schůzka“;

 „kontrola a sepis mluv a podání“ jsou:

                                      i.          „advokátní úschova“,

                                    ii.          „darovací smlouva“,

                                   iii.          „dohoda o pracovní činnosti“,

                                   iv.          „dohoda o provedení práce“,

                                    v.          „dohoda o skončení nájemní smlouvy“,

                                   vi.          „dohoda o vyplňovacím právu směnečném“,

                                  vii.          „dohoda o vypořádání SJM“,

                                viii.          „dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“,

                                   ix.          „dohoda o zrušení služebnosti“,

                                    x.          „domovní řád“

                                   xi.          „GDPR pro e-shop či web“,

                                  xii.          „kontrola dokumentů“,

                                xiii.          „kupní smlouva“,

                                xiv.          „nájemní smlouva“,

                                  xv.          „návrh na odklad či zastavení exekuce“,

                                xvi.          „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“,

                               xvii.          „návrh na rozvod – sporný rozvod“,

                              xviii.          „návrh na rozvod – nesporný rozvod“,

                                xix.          „návrh na snížení či zvýšení výživného“,

                                  xx.          „návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem“,

                                xxi.          „návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi“,

                               xxii.          „návrh na určení či popření otcovství“,

                              xxiii.          „návrh na vydání směnečného platebního rozkazu“,

                              xxiv.          „návrh na zahájení exekuce“,

                               xxv.          „návrh na zahájení exekuce dlužného výživného“,

                              xxvi.          „návrh na zrušení registrovaného partnerství“,

                            xxvii.          „obchodní podmínky pro e-shop“,

                           xxviii.          „odpor“,

                              xxix.          „okamžité zrušení pracovního poměru“,

                               xxx.          „pachtovní smlouva“,

                              xxxi.          „podklady k založení s.r.o.“,

                            xxxii.          „podnájemní smlouva“,

                           xxxiii.          „pracovní smlouva“,

                           xxxiv.          „prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky“,

                            xxxv.          „předexekuční výzva“,

                           xxxvi.          „předžalobní výzva“,

                          xxxvii.          „přihláška do insolvenčního řízení“,

                        xxxviii.          „příkazní smlouva“

                           xxxix.          „sepis návrhu, žaloby, vyjádření“

                                   xl.          „sepis smlouvy“

                                  xli.          „smlouva o postoupení pohledávky“

                                xlii.          „smlouva o převodu družstevního podílu“

                               xliii.          „smlouva o převodu obchodního podílu“

                               xliv.          „smlouva o smlouvě budoucí“,

                                xlv.          „smlouva o výpůjčce“,

                               xlvi.          „smlouva o zápůjčce“,

                              xlvii.          „smlouva o zřízení služebnosti“,

                            xlviii.          „společenská smlouva s.r.o.“,

                               xlix.          „stanovy bytového družstva“,

                                      l.          „stanovy SVJ“,

                                    li.          „stížnosti proti usnesení“,

                                   lii.          „trestní oznámení“,

                                  liii.          „trestní oznámení – neplacení výživného“,

                                  liv.          „uplatnění nároku na náhradu škody“,

                                   lv.          „uplatnění nároku v rámci pojistné události“,

                                  lvi.          „uznání dluhu“,

                                lvii.          „vyhotovení směnky“,

                               lviii.          „výpověď“,

                                  lix.          „výpověď z nájmu“,

                                   lx.          „vytýkací dopis“,

                                  lxi.          „závěť,

                                lxii.          „žádost o podmíněné propuštění“,

                               lxiii.          „žádost o propuštění z vazby“,

                               lxiv.          „žádost o zahlazení odsouzení“,

                                lxv.          „žaloba na vypořádání SJM“,

                               lxvi.          „žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“;

 

„převzetí právního zastoupení“ je

                                   i.          „převzetí právního zastoupení“.

Produkty jsou uvedeny na webové stránce e-shopu Advokáta: https://eshop-akjanosikova.cz/.

b)     Online formulář se rozumí formulář v elektronické podobě, v rámci, něhož objednává Klient předmětnou právní službu u Advokáta, a který je uveřejněn na webové stránce e-shop právních služeb Advokáta, a to na internetové adrese https://eshop-akjanosikova.cz/

c)      Zájemcem o poskytování služeb je osoba, která poskytnutí konkrétních služeb vyhledává a zajímá se o jejich poskytnutí ze strany Advokáta.

d)     Klientem je osoba, která poskytnutí služeb u Advokáta objedná prostřednictvím online formuláře, která souhlasí s objednávkou nebo její částí, čímž dochází k platnému uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb.

e)      Cenou za poskytnutí právní služby se rozumí částka, která je uvedena u jednotlivých Služeb na internetové stránce Advokáta https://eshop-akjanosikova.cz/

f)      OZ a „občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

                                                               II.          Výslovná prohlášení a poučení klienta

2.1.            Klient výslovně souhlasí:

a)      s těmito Podmínkami a bere na vědomí, že souhlas s nimi může vyjádřit i jen pouhým zaplacením, zejména je-li služba objednána nebo sjednána distančním způsobem,

b)      se zasíláním korespondence, účtenek i daňových dokladů elektronickou cestou na emailovou adresu jím uvedenou,

c)      aby Advokát použil k vyrovnání veškerých svých i budoucích pohledávek vůči klientovi případné klientské prostředky a současně prohlašuje že tyto jsou pouze z poctivých zdrojů s vědomím následků pro případ nepravdivosti svého prohlášení,

d)      s registrací elektronického uživatelského účtu na webu Advokáta za účelem zjednodušení opakovaných nákupů a přístupu k uživatelským funkcím (přihlašovací údaje jsou tvořeny emailem klienta a heslem, které si klient může vygenerovat na webu Advokáta pod tlačítkem "Zapomenuté heslo" v sekci "Přihlášení"),

e)      s tím, že jím požadované služby, v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem, mohou být poskytnuty před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení, a za takové situace bere současně na vědomí, že jako spotřebitel nemůže od takové smlouvy nebo její části odstoupit v rozsahu již poskytnutých služeb.

2.2.            Klient výslovně prohlašuje, že:

a)      jeho zájmy nejsou v kolizi se zájmy jiného klienta Advokáta (či osoby, kterou zastupuje),

b)      ve věci není zastupován jiným advokátem,

c)      zmocňuje Advokáta ke všem úkonům souvisejícím se zadaným právním případem a souhlasí s jejím oprávněním zvolit za sebe případně další zástupce (substituce) a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

2.3.            Klient bere na vědomí poučení, že:

a)      Advokát není oprávněn bez souhlasu klienta si ověřovat pravost, pravdivost nebo úplnost jím předkládaných důkazů a skutkových informací, jakož bere na vědomí i trestně právní důsledky při jejich padělání nebo pozměnění.

b)      Klient je povinen při zmocnění advokáta ihned předat veškeré informace, podklady a dokumenty, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost a dále bezodkladně informovat advokáta o podstatných změnách v jeho právech nebo povinnostech, zejména o změně vlastnictví, změně dlužníka nebo věřitele, změně obsahu nebo zajištění závazkového vztahu, hrozící nebo vzniklé škodě, návrzích a žádostech třetích osob apod.

c)      Advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy.

d)      Klient je povinen bezodkladně písemně či elektronicky sdělit Advokátovi jemu známé okolnosti o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ projednat předem s Advokátem vhodný postup, který bude písemně či elektronicky zachycen, přičemž bez takového upozornění Advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží.

e)      Klient je povinen respektovat právní názor a procesní postup advokáta.

f)       Klient není oprávněn jednat a činit právní úkony samostatně bez vědomí advokáta ve věcech, ve kterých advokáta zmocnil.

g)      Případná přeshraniční uspořádaní je povinen namísto Advokáta oznamovat na základě zvláštního zákona klient samostatně.

h)      Klient potvrzuje, že byl advokátem poučen, že v civilním soudním řízení je nutné uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do soudem stanovené propadné lhůty a pokud nebyla lhůta stanovena, jen do skončení přípravného jednání a pokud nebylo nařízeno přípravné jednání, jen do skončení prvního soudního jednání ve věci. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům soud obecně nepřihlíží.

i)       Smluvní strany se dále dohodly, že advokát neodpovídá za škodu způsobenou zmeškáním lhůt v insolvenčním, likvidačním či jiném řízení, kdy advokát není povinen případná řízení a lhůty evidovat. Toto ustanovení neplatí, pokud předmětem pomoci je přímo zastoupení v těchto řízeních. Smluvní strany si dále dohodly, že maximální výše škody, kterou by advokát byl povinen hradit, se stanovuje na 30 miliónů korun českých.

2.4.            Klient dále výslovně prohlašuje, že:

a)      před odesláním online formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto Podmínek, potvrzuje, že mu byly Advokátem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Online formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:

a.       označení a sídlo Advokáta včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa),

b.      označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvolené Služby na webové stránce Advokáta a dále v těchto Podmínkách,

c.       cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétní Služby zvolené klientem při vyplňování Online formuláře, a to včetně daně z přidané hodnoty,

d.      způsob platby a způsob plnění ze strany Advokáta, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách

e.       údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,

f.       údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Online formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,

b)      odesláním Online formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v článku 1.1, těchto Podmínek. V případě, že je klient fyzickou osobou, pak taktéž odesláním online formuláře výslovně potvrzuje, že je plně svéprávný. V případě, že je klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující Online formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

 

                                                                 III.          Předmět Smlouvy o právní pomoci

3.1.            Předmětem Smlouvy o právní pomoci uzavřené mezi Advokátem a klientem, a to za podmínek uvedených v čl. 1.1. těchto podmínek je poskytnutí právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to v dohodnutém rozsahu a Klient je povinen zaplatit za to Advokátovi dohodnutou odměnu.

3.2.            Advokát poskytuje Klientovi právní služby při chránění a prosazování veškerých práv a oprávněných zájmů Klienta ve všech právních věcech, ve kterých klient advokáta písemně zmocní. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Online formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Online formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Online formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokáta.

3.3.            Klient může označit třetí osobu jako osobu oprávněnou přijmout plnění z této smlouvy, tedy může určit, že právní služby budou poskytovány i jinému subjektu, který s tím vysloví souhlas. Podmínkou takového způsobu poskytování právních služeb je, že zájmy Klienta a takovéto třetí osoby nejsou ve vzájemném rozporu.  

3.4.            Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu online formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Online formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Online formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře.

 

                                                                                      IV.          Uzavření smlouvy

4.1.            Objednaná právní služba Klientem na základě online formuláře bude Advokátem poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní pomoci (dále jen jako „Smlouva o právní pomoci“). Smlouva bude uzavřena v Českém jazyce, není-li dohodnuto předem jinak.

4.2.            Objednat a poskytnout služby je možné osobně anebo distančním způsobem (telefonicky, elektronicky nebo online).

ONLINE OBJEDNÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

4.3.            Klient nejprve na webové stránce Advokáta zvolí Službu (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta). V případě, že Klient zvolí k vybranému produktu „prostudování listin“ dále nahraje případné další potřebné dokumenty přímo do rozhraní, vybráním souboru do pole „Vybrat Přílohu“, a v sekci „Popište Váš případ“ klient popíše svůj dotaz či požadavky na tvorbu listiny. Následně Klient v dalším kroku v sekci „Doprava a platba“ zvolí formu dodání a formu platby. V dalším kroku v sekci „Informace o Vás“ vyplní všechna pole „Informace o Vás“. Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Při vyplňování údajů v sekci „Informace o Vás“ je klient povinen se seznámit s poučením a prohlášením klienta o jeho poučení a udělení souhlasu s Podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, a to formou povinného zaškrtávátka. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání online formuláře. Poté co Klient odešle vyplněný online formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku za ... Kč “ (kde na místo „ ... “ bude uvedena konkrétní peněžní částka v závislosti na zvoleném Produktu) v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou (bod III/4). Tímto Klient uzavírá vyplněný online formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v online formuláři měnit.

4.4.            Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Služeb – způsobů poskytnutí služby (čl. 4.2 těchto podmínek) na webové stránce Advokáta. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě (článek 4.5. těchto podmínek). Poté bude klientovi doručen daňový doklad.

4.5.            Po zaplacení dle předchozího bodu bude dále na email uvedený Klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že Advokát objednávku učiněnou prostřednictvím Elektronického formuláře obdržel. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní pomoci (viz článek 4.5. těchto podmínek). Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci Klientovi věci při komunikaci s Advokátem. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.

4.6.            K uzavření Smlouvy o právní pomoci je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a Advokáta. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní pomoci považuje odeslání vyplněného Online formuláře v souladu s článek 4.2. těchto podmínek, je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle článku 4.3 a článku 4.4 těchto Podmínek. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní pomoci až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet Advokáta.  Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní pomoci se na straně Advokáta považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (který uvedl v sekci „Informace o Vás“ v rámci Online formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní pomoci byla uzavřena.

4.7.            Klient bere na vědomí, že Advokát je oprávněn jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní pomoci, odmítnout. Odsouhlasí-li Advokát Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Online formuláře, a to emailovou zprávou ve smyslu článku 4.5 těchto Podmínek, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní pomoci. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které klient uvedl do odeslaného online formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní pomoci stává účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu (článek 3.1. těchto podmínek) za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní pomoci, se s účinností Smlouvy o právní pomoci považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb (článek 4.4. těchto Podmínek).

4.8.            Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní pomoci a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokát zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.

4.9.            Smlouva o právní pomoci, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném online formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Advokáta. Klient bude mít přístup k obsahu Smlouvy o právní pomoci po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování online formuláře na webové stránce Advokáta, kde budou přístupné údaje, které klient zadal do odeslaného Online formuláře a dále tyto Podmínky.

4.10.          S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy o právní pomoci, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Online formuláře dle článku 4.2. těchto Podmínek, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní pomoci (článek 4.5. těchto podmínek). Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, byla-li mu právní služba již poskytnuta.

4.11.          Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní pomoci, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Online formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokát právo Smlouvu o právní pomoci vypovědět bez výpovědní doby. 

                                                                           V.          Poskytování právních služeb

5.1.            Advokát dle Smlouvy o právní pomoci poskytne právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí.

5.2.            K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.

5.3.            Advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy (srov. čl. 2.3. písm. c) těchto Podmínek). 

5.4.            Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování, jsou pro jednotlivé způsoby poskytování (článek 4.2. těchto Podmínek) – Služby, konkretizovány v článku VI těchto Podmínek.

 

                                                                                                VI.          Produkty

6.1.            V rámci Produktu „Písemná rada“ je právní služba poskytována písemně, prostřednictvím emailu. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní písemná rada v jakémkoliv právním oboru ve formě stručné písemné odpovědi na jednoduchý dotaz klienta, poskytnutá advokátem. Jednorázová právní rada slouží pro jednodušší záležitosti v rámci, nichž Advokát Klientovi zodpoví jeho dotaz a poskytne právní radu do 1 pracovního dne. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi jsou tři odstavce, nedohodnou-li se Klient a Advokát poskytnutím právním služby v jednotlivém případě jinak. Doplňkové Služby k Produktu jsou právní rada v délce až 1 normostrany, podrobnější právní rozbor v délce delší než 1 normostrana, předchozí prostudování podkladů a listin.

 

6.2.            V rámci Produktu „Telefonní hovor“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu hlasového hovoru s pomocí Telefonu, či aplikací Skype, Signal, WhatsApp, FaceTime, Teams, Google Meets, a to v termínu smluveném s Advokátem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní konzultace v jakémkoliv právním oboru, kdy tento produkt slouží pro jednodušší záležitosti v rámci nichž Klientovi advokát zodpoví jeho dotazy a poskytne mu právní radu. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v online formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Advokáta nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v online formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Advokát a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonního hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se Advokát a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.  Doplňkové služby jsou právní rada v délce až 1 normostrany, podrobnější právní rozbor v délce delší než 1 normostrana, předchozí prostudování podkladů a listin.

 

6.3.            V rámci Produktu „Videohovor“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu videa a hlasu s pomocí zabezpečené video komunikace (Skype, Signal, WhatsApp, FaceTime, Teams, Google Meets), a to v termínu smluveném s Advokátem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní konzultace v jakémkoliv právním oboru, kdy tento produkt slouží pro jednodušší záležitosti v rámci nichž Klientovi advokát zodpoví jeho dotazy a poskytne mu právní radu. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v online formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Advokáta nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v online formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Advokát a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonního hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se Advokát a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.  Doplňkové služby jsou hovor delší 30 minut (až 60 minut celkem), hovor mimo pracovní dobu či o víkendu nebo ve státní svátek, předchozí prostudování podkladů a listin před video hovorem.

 

6.4.            V rámci Produktu „Osobní schůzka“ je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a Advokáta, a to v termínu smluveném s Advokátem v sídle Advokátní kanceláře v Lounech či v pobočce v Kladně. Po předchozí domluvě Klienta s Advokátem může osobní schůzka proběhnout mimo prostory advokátní kanceláře. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Online formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani vytváření či přezkoumávání dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Online formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném klientem, v sídle Advokátní kanceláře a v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 45 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou. Doplňkové služby jsou osobní schůzka delší než 60 minut (až 90 minut celkem), osobní schůzka mimo pracovní dobu či o víkendu nebo ve státní svátek, předchozí prostudování podkladů a listin před osobní schůzkou.

 

6.5.            V rámci Produktu „Advokátní úschova“ jsou obsahem právní služby zajištění advokátní úschovy listin či finančních prostředků, včetně vypracování smluvní dokumentace k takové úschově. Zvláště u tohoto Produktu se Klient zavazuje upozornit Advokátní kancelář na vše podstatné, co je mu známo o skutečnostech, které by mohly ztížit či znemožnit dokončení převodu nemovité věci. Zejména klient prohlašuje, že NENÍ politicky exponovanou osobou, že peněžní prostředky složené u Advokáta nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu, že tyto peněžní prostředky nabyl v souladu s právními předpisy České republiky, že koupí předmětu převodu nesledují zakrytí jejich nezákonného původu a ani financování terorismu a že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů podle § 5 AML zákona ( v případě vzdálené identifikace klienta/klientů je/jsou klient /klienti povinni Advokátovi předat zprostředkovanou identifikaci osoby vytvořen podle § 10 AML. Ukáže-li se v průběhu poskytování právních služeb Klientova představa realizace transakce (převodu nemovité věci) jako neuskutečnitelná (ať už například z důvodu kladených podmínek či požadavků Klienta či druhé strany, což platí i pro odmítnutí advokátní úschovy kupní ceny u Advokáta) a nebude-li možné z tohoto důvodu transakci realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, bere klient na vědomí, že pak právní službu nelze dokončit z důvodů, které nejsou na straně Advokáta. To samé platí v případě, nebude-li možné dokončit transakci v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, kvůli nesplnění smluvní povinnosti některou ze stran. Doplňkové služby: úschova listin nad 3 listiny. úschova finančních prostředků nad 1.000.000 Kč.

 

6.6.            V rámci Produktu „Darovací smlouva“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu darovací smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání darovací smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním darovací smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.7.            V rámci Produktu „Dohoda o pracovní činnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o pracovní činnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o pracovní činnosti se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: souhlas se zpracováním osobních údajů, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci či hodnoty, dohoda o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.8.            V rámci Produktu „Dohoda o provedení práce“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o provedení práce v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o provedení práce se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: souhlas se zpracováním osobních údajů, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci či hodnoty, dohoda o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.9.            V rámci Produktu „Dohoda o skončení nájemní smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o skončení nájemní smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o skončení nájemní smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování podkladů, zpracování dokumentu do 12 hodin od zaplacení, zpracování dokumentu do 24 hodin od zaplacení.

 

6.10.          V rámci Produktu „Dohoda o vyplňovacím právu směnečném“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání listin navíc.

 

6.11.          V rámci Produktu „Dohoda o vypořádání SJM“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.12.          V rámci Produktu „Dohoda o vypořádání SJM“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.13.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení služebnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení služebnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení služebnosti se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 10 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.14.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení služebnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení služebnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení služebnosti se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 10 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.15.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání listin navíc.

 

6.16.          V rámci Produktu „Domovní řád“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu domovního řádu v rozsahu až 10 stran. Výsledkem této služby je sepsání domovního řádu se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.17.          V rámci Produktu „GDPR pro e-shop či web“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dokumentu GDPR pro e-shop či web v rozsahu až 2 stran. Výsledkem této služby je sepsání dokumentu GDPR pro e-shop či web se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 2 stran, , která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.18.          V rámci Produktu „Kontrola smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující ke kontrole vloženého dokumentu v rozsahu až 5 stran. Kontrola dokumentů slouží pro připomínkování či zapracování krátkých změn kontrolovaných dokumentů, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: expresní kontrola do 12 hodin od zaplacení, expresní kontrola do 24 hodin od zaplacení, kontrola a prostudování dokumentů delších než 5 stran, podrobná rešerže kontrolovaného dokumentu.

 

6.19.          V rámci Produktu „Kupní smlouva“ je obsahem právní služby vytvoření běžné kupní smlouvy. Výsledkem tohoto Produktu je sepis kupní smlouvy se základními náležitostmi o přibližném rozsahu 3-5 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je vytvoření základní smlouvy, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné kupní smlouvu ještě dále individualizovat, případně upravit její znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace kupní smlouvy, případně její úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním kupní smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření kupní smlouvy, zejména tak nenese odpovědnost za nedokončení převodu nemovitosti. Doplňkové služby jsou: advokátní úschova listin či finančních prostředků, věcné břemeno, návrh na katastr.

 

6.20.          V rámci Produktu „Nájemní smlouva“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu nájemní smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání nájemní smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání stránek navíc, předávací protokol, poučení o zpracování osobních údajů.

 

6.21.          V rámci Produktu „návrh na odklad či zastavení exekuce“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na odklad či zastavení exekuce v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na odklad či zastavení exekuce se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.22.          V rámci Produktu „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.23.          V rámci Produktu „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.24.          V rámci Produktu „Návrh na rozvod-sporný rozvod“ je obsahem právní služby sepis návrhu na sporný rozvod manželství o rozsahu 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním návrhu na rozvod a dohody o vypořádání společného jmění manželů Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 

6.25.          V rámci Produktu „Návrh na rozvod-nesporný rozvod“ je obsahem právní služby sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů s náležitostmi, které vyžaduje zákon pro nesporný rozvod manželství o přibližném rozsahu 3-5 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním návrhu na rozvod a dohody o vypořádání společného jmění manželů Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 

6.26.          V rámci Produktu „Návrh na snížení či zvýšení výživného“ je obsahem právní služby sepis návrhu na snížení či zvýšení výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.27.          V rámci Produktu „Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem“ je obsahem právní služby sepis návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.28.          V rámci Produktu „Návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi“ je obsahem právní služby sepis návrhu na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.29.          V rámci Produktu „Návrh na určení či popření otcovství“ je obsahem právní služby sepis návrhu na určení či popření otcovství s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.30.          V rámci Produktu „Návrh na vydání směnečného a platebního rozkazu“ je obsahem právní služby sepis návrhu na vydání směnečného a platebního rozkazu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.31.          V rámci Produktu „Návrh na zahájení exekuce“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zahájení exekuce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

6.32.          V rámci Produktu „Návrh na zahájení exekuce dlužného výživného“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zahájení exekuce dlužného výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.33.          V rámci Produktu „Návrh na zrušení registrovaného partnerství“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zrušení registrovaného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.34.          V rámci Produktu „Obchodní podmínky pro e-shop“ je obsahem právní služby sepis obchodní podmínky pro e-shop s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 10 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, sepsání GDPR.

 

6.35.          V rámci Produktu „Odpor“ je obsahem právní služby sepis odporu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.36.          V rámci Produktu „Okamžité zrušení pracovního poměru“ je obsahem právní služby sepis okamžitého zrušení pracovního poměru s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování podkladů, doba dodání – express do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení, do 1-2 pracovních dnů od zaplacení.

 

6.37.          V rámci Produktu „Pachtovní smlouva“ je obsahem právní služby sepis pachtovní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.38.          V rámci Produktu „Podklady k založení s.r.o.“ je obsahem právní služby příprava a vypracování podkladů k založení s.r.o. s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 8 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.39.          V rámci Produktu „Podnájemní smlouva“ je obsahem právní služby sepis podnájemní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, předávací protokol, poučení o zpracování osobních údajů.

 

6.40.          V rámci Produktu „Pracovní smlouva“ je obsahem právní služby sepis pracovní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty, dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené věci, souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

6.41.          V rámci Produktu „Prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky“ je obsahem právní služby sepis prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Cena Produktu se odvíjí od počtu vytvářených bytových jednotek. Doplňkové služby: návrh na vklad, počet bytových jednotek.

 

6.42.          V rámci Produktu „Předexekuční výzva“ je obsahem právní služby sepis předexekuční výzvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.43.          V rámci Produktu „Předžalobní výzva“ je obsahem právní služby sepis předžalobní výzvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.44.          V rámci Produktu „Přihláška do insolvenčního řízení“ je obsahem právní služby sepis přihlášky do insolvenčního řízení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 2 pohledávek, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je přihlášení více jak 2 pohledávek.

6.45.          V rámci Produktu „Příkazní smlouva“ je obsahem právní služby sepis příkazní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.46.          V rámci Produktu „Sepis návrhu, žaloby, vyjádření“ je obsahem právní služby zpracování procesního podání, zejména ve formě návrhu, žaloby, vyjádření, odvolání, dovolání či stížnosti. Výstupem této služby je procesní podání se všemi základními náležitostmi určeným zejména pro soudní řízení, a to v rozsahu až 3 stran, celkově pak o obsahu 4 hodin právních služeb. Obsahem této služby je vytvoření základního procesního podání, které bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné procesní podání ještě dále individualizovat, případně upravit jeho znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace procesního podání, případně jeho úpravy tak, aby odpovídalo právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním procesního podání Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je procesní podání v rozsahu až 10 hodin právních služeb.

 

6.47.          V rámci Produktu „Sepis smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu smlouvy dohody, prohlášení, či jiného dokumentu dle požadavků klienta popsaného v sekci „Popište Váš případ“ v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování dokumentů delších než 3 stran, sepis smlouvy o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.48.          V rámci Produktu „Smlouva o postoupení pohledávky“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o postoupení pohledávky s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.49.          V rámci Produktu „Smlouva o převodu družstevního podílu“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o převodu družstevního podílu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.50.          V rámci Produktu „Smlouva o převodu obchodního podílu“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o převodu obchodního podílu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.51.          V rámci Produktu „Smlouva o smlouvě budoucí“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o smlouvě budoucí s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.52.          V rámci Produktu „Smlouva o výpůjčce“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o výpůjčce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je předávací protokol, sepsání stránek navíc.

 

6.53.          V rámci Produktu „Smlouva o zápůjčce“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o zápůjčce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je předávací protokol, sepsání stránek navíc.

 

6.54.          V rámci Produktu „Smlouva o zřízení služebnosti“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o zřízení služebnosti s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je návrh na vklad, ověření podpisů.

 

6.55.          V rámci Produktu „Společenská smlouva s.r.o.“ je obsahem právní služby sepis společenská smlouva s.r.o. s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.56.          V rámci Produktu „Stanovy Bytového družstva“ je obsahem právní služby sepis stanovy bytového družstva s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 20 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.57.          V rámci Produktu „Stanovy SVJ“ je obsahem právní služby sepis stanovy SVJ s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 20 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.58.          V rámci Produktu „Stížnost proti usnesení“ je obsahem právní služby sepis stížnosti proti usnesení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.59.          V rámci Produktu „Trestní oznámení“ je obsahem právní služby sepis trestního oznámení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.60.          V rámci Produktu „Trestní oznámení – neplacení výživného“ je obsahem právní služby sepis trestního oznámení – neplacení výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.61.          V rámci Produktu „Uplatnění nároku na náhradu škody“ je obsahem právní služby sepis uplatnění nároku na náhradu škody s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.62.          V rámci Produktu „Uplatnění nároku v rámci pojistné události je obsahem právní služby sepis uplatnění nároku v rámci pojistní události s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.63.          V rámci Produktu „Uznání dluhu“ je obsahem právní služby sepis uznání dluhu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc, splátkový kalendář.

 

6.64.          V rámci Produktu „Vyhotovení směnky“ je obsahem právní služby sepis vyhotovení směnky s náležitostmi, které vyžaduje zákon, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.65.          V rámci Produktu „Výpověď“ je obsahem právní služby sepis výpovědi s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.66.          V rámci Produktu „Výpověď z nájmu“ je obsahem právní služby sepis výpovědi z nájmu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.67.          V rámci Produktu „Vytýkací dopis“ je obsahem právní služby sepis vytýkacího dopisu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.68.          V rámci Produktu „Závěť“ je obsahem právní služby sepis závěti s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je ověření podpisu.

 

6.69.          V rámci Produktu „Žádost o podmínění propuštění“ je obsahem právní služby sepis žádosti o podmíněné propuštění s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.70.          V rámci Produktu „Žádost o propuštění z vazby“ je obsahem právní služby sepis žádosti o propuštění z vazby s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.71.          V rámci Produktu „Žádost o zahlazení odsouzení“ je obsahem právní služby sepis žádosti o zahlazení odsouzení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.72.          V rámci Produktu „Žaloba na vypořádání SJM“ je obsahem právní služby sepis žaloby na vypořádání SJM s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.73.          V rámci Produktu „Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“ je obsahem právní služby sepis žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.74.          V rámci Produktu „Převzetí právního zastoupení“ je obsahem právní služby převzetí právního zastoupení Klienta v předem stanoveném právním případě. Výsledkem tohoto Produktu je seznámení se Advokáta s podstatou věci, sdělení Klientovi nejefektivnějšího procesního postupu, kdy prvotní služba je poskytována v rozsahu až 4 hodin za cenu Produktu. V rámci tohoto Produktu bude dále s klientem dohodnut další postup ve věci včetně bližších podmínek právního zastoupení i odměny za právní služby. Doplňkové služby je převzetí právního zastoupení ve složitějším případu do 10 hodin práce.

 

                                                                                                VII.          CENÍK

7.1.            Ceny v aktuální výši se řídí aktuálními obchodními podmínkami, jejichž součástí je i aktuální ceník právních služeb.

7.2.            Klient může za objednané služby zaplatit platební kartou či bankovním převodem prostřednictvím platební brány, která je umístěná na webové stránce eshopu anebo formou online bankovního převodu prostřednictvím internetového bankovnictví klienta, či formou online platby pro majitele účtů u vybraných bank. Hotovost je přijímána jen zcela výjimečně.

7.3.            Úhrada ceny za Službu nebo záloha za ní musí být Klientem zaplacena vždy před započetím poskytování služeb či jakékoli činnosti advokáta. Pokud tomu tak není, nemusí advokát klientem objednanou službu zahájit anebo v ní pokračovat či vynaložit případné výdaje nebo náklady, aniž by tato skutečnost zakládala Klientovi či třetí osobě právo či nárok náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

7.4.            Pokud Klient nezaplatí jakoukoliv fakturu včas, splatná fakturovaná částka se zvýší o úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Advokát vydá fakturu na úhradu úroků z prodlení jen po předchozím zaplacení odpovídající splatné faktury. Faktura na zaplacení úroků z prodlení je splatná 7 dnů po doručení této faktury za úroky z prodlení Klientovi. V případě neuhrazení druhé faktury ve splatnosti, dochází den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti k automatické výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb.

7.5.            Vyúčtování, doplatek, zálohu a smluvní pokutu je klient povinen zaplatit kdykoliv mu bude oznámena či vyúčtována, nejpozději však do 3 dnů ode dne výzvy k úhradě formou v ní uvedenou, jinak na bankovní účet advokáta č.: 88137289 / 0300, vedený u Československá obchodní banka a.s..

Produkty

7.6.            Produkty služeb slouží k přímému objednání a nákupu Klientem prostřednictvím webu eshopu, kdy obsah je konkrétní a neměnný. Obsah a rozsah je uveden u každého produktu služby v záložce popisu daného produktu včetně doplňkových služeb a aktuální cenu u nákupního tlačítka každého produktu nebo jeho druhu doplňkové služby.

7.7.            Klient objedná Produkt tak, že vybere daný Produkt spolu se zvolením z některých z doplňujících variant, popíše svůj právní případ tak, že do pole "Popište Váš případ" uvede rozhodné skutečnosti, případně nahraje dokumenty k danému případu a vložte službu do elektronického košíku. Následně vyberte způsob platby za objednanou službu, vyplní požadované údaje o Klientovi anebo se přihlásí do svého uživatelského účtu, seznámí se s obchodními podmínkami a poučení a prohlášení klienta. Po seznámení se těmito dokumenty zaškrtne povinná políčka o seznámení se s nimi, odešle objednávku formou kliknutí na pole "odeslat objednávku". Po odeslání objednávky Klient zaplátí cenu za objednaný Produkt službu dle jím zvoleného způsobu.

7.8.            Případné další služby, náhrady nebo činnost (potřebná zejména k řádnému zpracování věci) nad rámec uvedený v popisu rozsahu produktu a zaplacených doplňkových služeb, hradí klient vždy navíc v aktuálních sazbách odměn, náhrad a příplatků uvedených v aktuálním ceníku v následujících článcích.

7.9.            Základní zpracování v rámci Produktu je určeno jednodušším věcem a zahrnuje obvykle zapracování jen základních zákonných náležitostí bez podrobných, odlišných či širších ujednání smluvních stran a bez podrobného vysvětlení a odkazů na odborné názory a judikaturu.

7.10.          V rámci doplňkové služby  "sepis stránek navíc" je příplatkovým rozšířením základního zpracování Produktu a zahrnuje delší nebo podrobné zpracování či vysvětlení, o zvoleném rozsahu stran textu nebo delší dobu zpracování a činnosti, zejména s širším rozsahem ujednání smluvních stran nad rámec zákonných náležitostí nebo podrobné vysvětlení, případně i s odkazy na judikaturu či názory dalších odborníků atp. 

7.11.          Doplňková služba produktu "Prostudování stran navíc" umožňuje klientovi v rámci zvoleného produktu rozšířit rozsah zpracování produktu o prostudování listin nad rámec základní ceny Produktu, kdy cena za tuto doplňkovou službu se odvíjí od množství prostudovaných listin.

7.12.          Produkt lze, pokud to povaha daného Produktu umožňuje, lze formou doplňkové služby rozšířit ve způsobu či rozsahu jeho zpracování, zejména o zahrnutí věcného břemene nebo návrhu na Katastrální úřad či úřední ověření podpisů v souvislosti se sepsanou smlouvou anebo o zpracování přednostní, zpracování produktu v dřívějším termínu, než v základním, anebo zpracování mimo pracovní dobu.

7.13.          Pokud jde v popisu Produktu uveden rozsah v řádech stran, pak je tím myšleno v rozsahu normostran, tj. max. 1.800 znaku včetně mezer, cca 250 slov běžného textu na 1 normostranu.

 

Hodinová odměna a náhrady

7.14.          vztahuje se na všechny případy kromě pevně stanoveného rozsahu zakoupeného Produktu včetně jeho doplňkových služeb dle předchozího článku.

7.15.          Odměna je určena ve formě hodinové sazby dle právního odvětví či hodnoty věci.

7.16.          hodinová odměna je vždy účtovaná vždy za každou i jen započatou půl hodinu právní služby na jednotlivě určeném úkolu nebo úkonu včetně promeškaného času i před účinností smlouvy.

7.17.          Pokud je odměna určená v návaznosti na hodnotu věci, pak je hodnota věci určena hodnotou předmětu věci nebo plnění, byť i součtem opakujících se plnění, a to včetně veškerých součástí a příslušenství. 

VÝŠE HODINOVÉ ODMĚNY A NÁHRADY

7.18.          Standardní sazba ve výši 900, - Kč + DPH za každou započatou půlhodinu služby, a je aplikována na všechny věci, vyjma věcí ve Zvýšené sazbě.

7.19.          Zvýšená sazba ve výši 1.000, - Kč + DPH a každou započatou půlhodinu služby, a je aplikována na trestní řízení, věci týkající se zahraniční či zahraničního prvku a věci s hodnotou od 1 mil. Kč, a na případy zvlášť složité.

7.20.          Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů spojených s poskytováním služeb, a to ke každému úkonu služby tzv. režijní paušál dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a náhrada všech výdajů nad rámec uvedeného paušálu, ve výši 300 Kč + DPH / 1 úkon právní služby.

7.21.          Ke vzniku nároku na odměnu za poskytnutí právní služby dochází se vznikem klientského vztahu.

7.22.          Telefonní hovory uskutečněné Klientem nebo Advokátem budou účtovány jako poskytnutí právních služeb dle skutečné délky hovoru s připočtením 10 minut. Minimální účtovaná částka za jeden telefonní hovor tak činí 10 minut hovoru. Není přitom rozhodné, zda telefonát byl vyvolán ze strany advokáta nebo ze strany Klienta.

7.23.          E-maily uskutečněné Klientem nebo Advokátem budou účtovány jako poskytnutí právních služeb dle délky jednotlivého e-mailu (obdrženého i odeslaného) ve smyslu časového odhadu k jedné straně psaného textu, avšak nejméně jako 10 minut práce za čtení či odpovídání na jeden e-mail.

7.24.          Pokud je klientovi v soudním, správním, rozhodčím či exekučním řízení přiznána a zaplacena náhrada nákladů řízení, náleží advokátovi další odměna za úspěch, ve výši rovnající se náhradě nákladů řízení podle platných právních předpisů, bez zahrnutí soudních, správních nebo jiných poplatků. Klient tak sám nehradí nic, úhradu provede protistrana (dlužník), obvykle přímo na účet Advokáta, jinak ji klient hned po úhradě bez zbytečného odkladu Advokátovi předá.

7.25.          Podílová odměna na výsledku věci se sjednává samostatně v písemné nebo elektronické formě a je-li proto sjednána i nižší sazba hodinové odměny oproti těmto smluvním podmínkám, je klient v případě ukončení poskytování právních služeb dříve, nežli je možné podílovou odměnu určit nebo vyúčtovat, povinen doplatit částku ve výši rozdílu aplikované sazby hodinové odměny a aktuální sazby uvedené ve smluvních podmínkách.

Příplatky a slevy

7.26.          Urgentně lze věc klienta se souhlasem Advokáta zpracovat za příplatek 50 %.

7.27.          Mimo pracovní dobu lze urgentní věc klienta se souhlasem Advokáta zpracovávat za příplatek 100 %.

7.28.          Bezplatně nebo za sníženou sazbu lze právní služby poskytovat na základě výslovného souhlasu advokáta učiněného v písemné či elektronické formě.

 

 

                                                                                     VIII.          Další ujednání

8.1.            Klient bere na vědomí, že Advokát není oprávněn, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že Advokát nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Advokát je vázán usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

8.2.            Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta Advokátem, a to jeho jménem a na jeho účet. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je Advokát pojištěn, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 5 mil. Kč. Advokát také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

8.3.            Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

8.4.            Klient bere na vědomí, že Advokát mu bude poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Advokát se v této souvislosti zavazuje vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.

8.5.            Advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii, může této povinnosti mlčenlivosti advokáta zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokát povinen zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

8.6.            Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází Advokát z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených. To platí zejména při poskytování Právních služeb v realitách.

 

                                                      IX.          Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

9.1.            Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o právní pomoci bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku 4.9. těchto Podmínek. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 ZA. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZA. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní pomoci vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 ZA. 

9.2.            Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní pomoci a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátovi doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní pomoci, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.

9.3.            Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní pomoci musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokáta a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní pomoci, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

9.4.            Pokud Klient od Smlouvy o právní pomoci odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátovi doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 

 

                                                                                 X.          Práva z vadného plnění

10.1.          Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese info@akjanosikova.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.

10.2.          Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokáta (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl Advokát objektivně posoudit.

10.3.          Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokát zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

 

                                                                                 XI.          Závěrečná ustanovení

11.1.          Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

11.2.          Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách Advokáta a nabývají účinnosti dne 11.9.2021.

11.3.          Je-li v těchto Podmínkách uveden odkaz v podobě „římská číslice“ nebo „římská číslice/arabská číslice“, je tím odkazováno na bod těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

 

 

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

Kpt. Nálepky 2224

440 01 Louny

 

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě

 

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ],

trvale bytem [VAŠE ADRESA],

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní službě uzavřené v rámci ESHOP PRÁVNÍCH SLUŽEB, mezi mnou a JUDr. Veronikou Janošíkovou, advokátkou., dne [DOPLŇTE], na základě mé objednávky č. [DOPLŇTE].

 

 

V [DOPLŇTE], dne [DOPLŇTE]

 

 

……………………………

(Podpis spotřebitele/spotřebitelů  - pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 
 
 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Podmínky pro poskytování právních služeb

ONLINE 

 

                                                                                                         I.          Úvod

1.1.            Tyto Podmínky pro poskytování služby ESHOP PRÁVNÍCH SLUŽEB (dále jenom „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany

JUDr. Veroniky Janošíkové, advokátky

ev. č. ČAK: 19215

IČO: 08813728,

DIČ: CZ9162022903,

se sídlem KPT. Nálepky 2224, 440 01 Louny (dále jen „Advokát“),

Klientovi - fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá s Advokátem smlouvu o poskytování právních služeb za použití online formuláře na adrese https://eshop-akjanosikova.cz/

(Advokát a Klient společně dále též jako „Strany“ či „Smluvní strany“)

1.2.            Tyto podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Elektronického formuláře uvedené v bodu 1.1. těchto podmínek. Tyto podmínky se nevztahují na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátem a Klientem.

DEFINICE POJMŮ

1.3.            Pro účely těchto Podmínek platí, krom pojmů uvedených v bodu I/1, následující definice základních pojmů:

a)     Službou se rozumí způsob, jakým má být právní služba poskytnuta. Jednotlivé služby jsou rozděleny dle typů na „konzultace“ a „kontrola a sepis dokumentů“ a „převzetí právního zastoupení“, kde „konzultace“ jsou

                                      i.          „písemná rada“

                                    ii.          „telefonní hovor“

                                   iii.          „videohovor“

                                   iv.          „osobní schůzka“;

 „kontrola a sepis mluv a podání“ jsou:

                                      i.          „advokátní úschova“,

                                    ii.          „darovací smlouva“,

                                   iii.          „dohoda o pracovní činnosti“,

                                   iv.          „dohoda o provedení práce“,

                                    v.          „dohoda o skončení nájemní smlouvy“,

                                   vi.          „dohoda o vyplňovacím právu směnečném“,

                                  vii.          „dohoda o vypořádání SJM“,

                                viii.          „dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“,

                                   ix.          „dohoda o zrušení služebnosti“,

                                    x.          „domovní řád“

                                   xi.          „GDPR pro e-shop či web“,

                                  xii.          „kontrola dokumentů“,

                                xiii.          „kupní smlouva“,

                                xiv.          „nájemní smlouva“,

                                  xv.          „návrh na odklad či zastavení exekuce“,

                                xvi.          „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“,

                               xvii.          „návrh na rozvod – sporný rozvod“,

                              xviii.          „návrh na rozvod – nesporný rozvod“,

                                xix.          „návrh na snížení či zvýšení výživného“,

                                  xx.          „návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem“,

                                xxi.          „návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi“,

                               xxii.          „návrh na určení či popření otcovství“,

                              xxiii.          „návrh na vydání směnečného platebního rozkazu“,

                              xxiv.          „návrh na zahájení exekuce“,

                               xxv.          „návrh na zahájení exekuce dlužného výživného“,

                              xxvi.          „návrh na zrušení registrovaného partnerství“,

                            xxvii.          „obchodní podmínky pro e-shop“,

                           xxviii.          „odpor“,

                              xxix.          „okamžité zrušení pracovního poměru“,

                               xxx.          „pachtovní smlouva“,

                              xxxi.          „podklady k založení s.r.o.“,

                            xxxii.          „podnájemní smlouva“,

                           xxxiii.          „pracovní smlouva“,

                           xxxiv.          „prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky“,

                            xxxv.          „předexekuční výzva“,

                           xxxvi.          „předžalobní výzva“,

                          xxxvii.          „přihláška do insolvenčního řízení“,

                        xxxviii.          „příkazní smlouva“

                           xxxix.          „sepis návrhu, žaloby, vyjádření“

                                   xl.          „sepis smlouvy“

                                  xli.          „smlouva o postoupení pohledávky“

                                xlii.          „smlouva o převodu družstevního podílu“

                               xliii.          „smlouva o převodu obchodního podílu“

                               xliv.          „smlouva o smlouvě budoucí“,

                                xlv.          „smlouva o výpůjčce“,

                               xlvi.          „smlouva o zápůjčce“,

                              xlvii.          „smlouva o zřízení služebnosti“,

                            xlviii.          „společenská smlouva s.r.o.“,

                               xlix.          „stanovy bytového družstva“,

                                      l.          „stanovy SVJ“,

                                    li.          „stížnosti proti usnesení“,

                                   lii.          „trestní oznámení“,

                                  liii.          „trestní oznámení – neplacení výživného“,

                                  liv.          „uplatnění nároku na náhradu škody“,

                                   lv.          „uplatnění nároku v rámci pojistné události“,

                                  lvi.          „uznání dluhu“,

                                lvii.          „vyhotovení směnky“,

                               lviii.          „výpověď“,

                                  lix.          „výpověď z nájmu“,

                                   lx.          „vytýkací dopis“,

                                  lxi.          „závěť,

                                lxii.          „žádost o podmíněné propuštění“,

                               lxiii.          „žádost o propuštění z vazby“,

                               lxiv.          „žádost o zahlazení odsouzení“,

                                lxv.          „žaloba na vypořádání SJM“,

                               lxvi.          „žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“;

 

„převzetí právního zastoupení“ je

                                   i.          „převzetí právního zastoupení“.

Produkty jsou uvedeny na webové stránce e-shopu Advokáta: https://eshop-akjanosikova.cz/.

b)     Online formulář se rozumí formulář v elektronické podobě, v rámci, něhož objednává Klient předmětnou právní službu u Advokáta, a který je uveřejněn na webové stránce e-shop právních služeb Advokáta, a to na internetové adrese https://eshop-akjanosikova.cz/

c)      Zájemcem o poskytování služeb je osoba, která poskytnutí konkrétních služeb vyhledává a zajímá se o jejich poskytnutí ze strany Advokáta.

d)     Klientem je osoba, která poskytnutí služeb u Advokáta objedná prostřednictvím online formuláře, která souhlasí s objednávkou nebo její částí, čímž dochází k platnému uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb.

e)      Cenou za poskytnutí právní služby se rozumí částka, která je uvedena u jednotlivých Služeb na internetové stránce Advokáta https://eshop-akjanosikova.cz/

f)      OZ a „občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

                                                               II.          Výslovná prohlášení a poučení klienta

2.1.            Klient výslovně souhlasí:

a)      s těmito Podmínkami a bere na vědomí, že souhlas s nimi může vyjádřit i jen pouhým zaplacením, zejména je-li služba objednána nebo sjednána distančním způsobem,

b)      se zasíláním korespondence, účtenek i daňových dokladů elektronickou cestou na emailovou adresu jím uvedenou,

c)      aby Advokát použil k vyrovnání veškerých svých i budoucích pohledávek vůči klientovi případné klientské prostředky a současně prohlašuje že tyto jsou pouze z poctivých zdrojů s vědomím následků pro případ nepravdivosti svého prohlášení,

d)      s registrací elektronického uživatelského účtu na webu Advokáta za účelem zjednodušení opakovaných nákupů a přístupu k uživatelským funkcím (přihlašovací údaje jsou tvořeny emailem klienta a heslem, které si klient může vygenerovat na webu Advokáta pod tlačítkem "Zapomenuté heslo" v sekci "Přihlášení"),

e)      s tím, že jím požadované služby, v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem, mohou být poskytnuty před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení, a za takové situace bere současně na vědomí, že jako spotřebitel nemůže od takové smlouvy nebo její části odstoupit v rozsahu již poskytnutých služeb.

2.2.            Klient výslovně prohlašuje, že:

a)      jeho zájmy nejsou v kolizi se zájmy jiného klienta Advokáta (či osoby, kterou zastupuje),

b)      ve věci není zastupován jiným advokátem,

c)      zmocňuje Advokáta ke všem úkonům souvisejícím se zadaným právním případem a souhlasí s jejím oprávněním zvolit za sebe případně další zástupce (substituce) a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

2.3.            Klient bere na vědomí poučení, že:

a)      Advokát není oprávněn bez souhlasu klienta si ověřovat pravost, pravdivost nebo úplnost jím předkládaných důkazů a skutkových informací, jakož bere na vědomí i trestně právní důsledky při jejich padělání nebo pozměnění.

b)      Klient je povinen při zmocnění advokáta ihned předat veškeré informace, podklady a dokumenty, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost a dále bezodkladně informovat advokáta o podstatných změnách v jeho právech nebo povinnostech, zejména o změně vlastnictví, změně dlužníka nebo věřitele, změně obsahu nebo zajištění závazkového vztahu, hrozící nebo vzniklé škodě, návrzích a žádostech třetích osob apod.

c)      Advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy.

d)      Klient je povinen bezodkladně písemně či elektronicky sdělit Advokátovi jemu známé okolnosti o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ projednat předem s Advokátem vhodný postup, který bude písemně či elektronicky zachycen, přičemž bez takového upozornění Advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží.

e)      Klient je povinen respektovat právní názor a procesní postup advokáta.

f)       Klient není oprávněn jednat a činit právní úkony samostatně bez vědomí advokáta ve věcech, ve kterých advokáta zmocnil.

g)      Případná přeshraniční uspořádaní je povinen namísto Advokáta oznamovat na základě zvláštního zákona klient samostatně.

h)      Klient potvrzuje, že byl advokátem poučen, že v civilním soudním řízení je nutné uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do soudem stanovené propadné lhůty a pokud nebyla lhůta stanovena, jen do skončení přípravného jednání a pokud nebylo nařízeno přípravné jednání, jen do skončení prvního soudního jednání ve věci. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům soud obecně nepřihlíží.

i)       Smluvní strany se dále dohodly, že advokát neodpovídá za škodu způsobenou zmeškáním lhůt v insolvenčním, likvidačním či jiném řízení, kdy advokát není povinen případná řízení a lhůty evidovat. Toto ustanovení neplatí, pokud předmětem pomoci je přímo zastoupení v těchto řízeních. Smluvní strany si dále dohodly, že maximální výše škody, kterou by advokát byl povinen hradit, se stanovuje na 30 miliónů korun českých.

2.4.            Klient dále výslovně prohlašuje, že:

a)      před odesláním online formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto Podmínek, potvrzuje, že mu byly Advokátem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Online formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:

a.       označení a sídlo Advokáta včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa),

b.      označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvolené Služby na webové stránce Advokáta a dále v těchto Podmínkách,

c.       cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétní Služby zvolené klientem při vyplňování Online formuláře, a to včetně daně z přidané hodnoty,

d.      způsob platby a způsob plnění ze strany Advokáta, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách

e.       údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,

f.       údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Online formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v dále těchto Podmínkách,

b)      odesláním Online formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v článku 1.1, těchto Podmínek. V případě, že je klient fyzickou osobou, pak taktéž odesláním online formuláře výslovně potvrzuje, že je plně svéprávný. V případě, že je klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující Online formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

 

                                                                 III.          Předmět Smlouvy o právní pomoci

3.1.            Předmětem Smlouvy o právní pomoci uzavřené mezi Advokátem a klientem, a to za podmínek uvedených v čl. 1.1. těchto podmínek je poskytnutí právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to v dohodnutém rozsahu a Klient je povinen zaplatit za to Advokátovi dohodnutou odměnu.

3.2.            Advokát poskytuje Klientovi právní služby při chránění a prosazování veškerých práv a oprávněných zájmů Klienta ve všech právních věcech, ve kterých klient advokáta písemně zmocní. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Online formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Online formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Online formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokáta.

3.3.            Klient může označit třetí osobu jako osobu oprávněnou přijmout plnění z této smlouvy, tedy může určit, že právní služby budou poskytovány i jinému subjektu, který s tím vysloví souhlas. Podmínkou takového způsobu poskytování právních služeb je, že zájmy Klienta a takovéto třetí osoby nejsou ve vzájemném rozporu.  

3.4.            Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu online formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Online formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Online formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře.

 

                                                                                      IV.          Uzavření smlouvy

4.1.            Objednaná právní služba Klientem na základě online formuláře bude Advokátem poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní pomoci (dále jen jako „Smlouva o právní pomoci“). Smlouva bude uzavřena v Českém jazyce, není-li dohodnuto předem jinak.

4.2.            Objednat a poskytnout služby je možné osobně anebo distančním způsobem (telefonicky, elektronicky nebo online).

ONLINE OBJEDNÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

4.3.            Klient nejprve na webové stránce Advokáta zvolí Službu (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta). V případě, že Klient zvolí k vybranému produktu „prostudování listin“ dále nahraje případné další potřebné dokumenty přímo do rozhraní, vybráním souboru do pole „Vybrat Přílohu“, a v sekci „Popište Váš případ“ klient popíše svůj dotaz či požadavky na tvorbu listiny. Následně Klient v dalším kroku v sekci „Doprava a platba“ zvolí formu dodání a formu platby. V dalším kroku v sekci „Informace o Vás“ vyplní všechna pole „Informace o Vás“. Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Při vyplňování údajů v sekci „Informace o Vás“ je klient povinen se seznámit s poučením a prohlášením klienta o jeho poučení a udělení souhlasu s Podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, a to formou povinného zaškrtávátka. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání online formuláře. Poté co Klient odešle vyplněný online formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku za ... Kč “ (kde na místo „ ... “ bude uvedena konkrétní peněžní částka v závislosti na zvoleném Produktu) v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou (bod III/4). Tímto Klient uzavírá vyplněný online formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v online formuláři měnit.

4.4.            Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Služeb – způsobů poskytnutí služby (čl. 4.2 těchto podmínek) na webové stránce Advokáta. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě (článek 4.5. těchto podmínek). Poté bude klientovi doručen daňový doklad.

4.5.            Po zaplacení dle předchozího bodu bude dále na email uvedený Klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že Advokát objednávku učiněnou prostřednictvím Elektronického formuláře obdržel. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní pomoci (viz článek 4.5. těchto podmínek). Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci Klientovi věci při komunikaci s Advokátem. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.

4.6.            K uzavření Smlouvy o právní pomoci je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a Advokáta. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní pomoci považuje odeslání vyplněného Online formuláře v souladu s článek 4.2. těchto podmínek, je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle článku 4.3 a článku 4.4 těchto Podmínek. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní pomoci až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet Advokáta.  Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní pomoci se na straně Advokáta považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (který uvedl v sekci „Informace o Vás“ v rámci Online formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní pomoci byla uzavřena.

4.7.            Klient bere na vědomí, že Advokát je oprávněn jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní pomoci, odmítnout. Odsouhlasí-li Advokát Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Online formuláře, a to emailovou zprávou ve smyslu článku 4.5 těchto Podmínek, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní pomoci. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které klient uvedl do odeslaného online formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní pomoci stává účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu (článek 3.1. těchto podmínek) za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní pomoci, se s účinností Smlouvy o právní pomoci považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb (článek 4.4. těchto Podmínek).

4.8.            Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní pomoci a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokát zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.

4.9.            Smlouva o právní pomoci, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném online formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Advokáta. Klient bude mít přístup k obsahu Smlouvy o právní pomoci po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování online formuláře na webové stránce Advokáta, kde budou přístupné údaje, které klient zadal do odeslaného Online formuláře a dále tyto Podmínky.

4.10.          S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy o právní pomoci, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Online formuláře dle článku 4.2. těchto Podmínek, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní pomoci (článek 4.5. těchto podmínek). Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, byla-li mu právní služba již poskytnuta.

4.11.          Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní pomoci, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Online formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokát právo Smlouvu o právní pomoci vypovědět bez výpovědní doby. 

                                                                           V.          Poskytování právních služeb

5.1.            Advokát dle Smlouvy o právní pomoci poskytne právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí.

5.2.            K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.

5.3.            Advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy (srov. čl. 2.3. písm. c) těchto Podmínek). 

5.4.            Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování, jsou pro jednotlivé způsoby poskytování (článek 4.2. těchto Podmínek) – Služby, konkretizovány v článku VI těchto Podmínek.

 

                                                                                                VI.          Produkty

6.1.            V rámci Produktu „Písemná rada“ je právní služba poskytována písemně, prostřednictvím emailu. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní písemná rada v jakémkoliv právním oboru ve formě stručné písemné odpovědi na jednoduchý dotaz klienta, poskytnutá advokátem. Jednorázová právní rada slouží pro jednodušší záležitosti v rámci, nichž Advokát Klientovi zodpoví jeho dotaz a poskytne právní radu do 1 pracovního dne. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi jsou tři odstavce, nedohodnou-li se Klient a Advokát poskytnutím právním služby v jednotlivém případě jinak. Doplňkové Služby k Produktu jsou právní rada v délce až 1 normostrany, podrobnější právní rozbor v délce delší než 1 normostrana, předchozí prostudování podkladů a listin.

 

6.2.            V rámci Produktu „Telefonní hovor“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu hlasového hovoru s pomocí Telefonu, či aplikací Skype, Signal, WhatsApp, FaceTime, Teams, Google Meets, a to v termínu smluveném s Advokátem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní konzultace v jakémkoliv právním oboru, kdy tento produkt slouží pro jednodušší záležitosti v rámci nichž Klientovi advokát zodpoví jeho dotazy a poskytne mu právní radu. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v online formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Advokáta nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v online formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Advokát a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonního hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se Advokát a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.  Doplňkové služby jsou právní rada v délce až 1 normostrany, podrobnější právní rozbor v délce delší než 1 normostrana, předchozí prostudování podkladů a listin.

 

6.3.            V rámci Produktu „Videohovor“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu videa a hlasu s pomocí zabezpečené video komunikace (Skype, Signal, WhatsApp, FaceTime, Teams, Google Meets), a to v termínu smluveném s Advokátem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je jednorázová právní konzultace v jakémkoliv právním oboru, kdy tento produkt slouží pro jednodušší záležitosti v rámci nichž Klientovi advokát zodpoví jeho dotazy a poskytne mu právní radu. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v online formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Advokáta nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v online formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Advokát a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonního hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se Advokát a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.  Doplňkové služby jsou hovor delší 30 minut (až 60 minut celkem), hovor mimo pracovní dobu či o víkendu nebo ve státní svátek, předchozí prostudování podkladů a listin před video hovorem.

 

6.4.            V rámci Produktu „Osobní schůzka“ je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a Advokáta, a to v termínu smluveném s Advokátem v sídle Advokátní kanceláře v Lounech či v pobočce v Kladně. Po předchozí domluvě Klienta s Advokátem může osobní schůzka proběhnout mimo prostory advokátní kanceláře. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Online formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani vytváření či přezkoumávání dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Online formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Online formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném klientem, v sídle Advokátní kanceláře a v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 45 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou. Doplňkové služby jsou osobní schůzka delší než 60 minut (až 90 minut celkem), osobní schůzka mimo pracovní dobu či o víkendu nebo ve státní svátek, předchozí prostudování podkladů a listin před osobní schůzkou.

 

6.5.            V rámci Produktu „Advokátní úschova“ jsou obsahem právní služby zajištění advokátní úschovy listin či finančních prostředků, včetně vypracování smluvní dokumentace k takové úschově. Zvláště u tohoto Produktu se Klient zavazuje upozornit Advokátní kancelář na vše podstatné, co je mu známo o skutečnostech, které by mohly ztížit či znemožnit dokončení převodu nemovité věci. Zejména klient prohlašuje, že NENÍ politicky exponovanou osobou, že peněžní prostředky složené u Advokáta nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu, že tyto peněžní prostředky nabyl v souladu s právními předpisy České republiky, že koupí předmětu převodu nesledují zakrytí jejich nezákonného původu a ani financování terorismu a že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů podle § 5 AML zákona ( v případě vzdálené identifikace klienta/klientů je/jsou klient /klienti povinni Advokátovi předat zprostředkovanou identifikaci osoby vytvořen podle § 10 AML. Ukáže-li se v průběhu poskytování právních služeb Klientova představa realizace transakce (převodu nemovité věci) jako neuskutečnitelná (ať už například z důvodu kladených podmínek či požadavků Klienta či druhé strany, což platí i pro odmítnutí advokátní úschovy kupní ceny u Advokáta) a nebude-li možné z tohoto důvodu transakci realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, bere klient na vědomí, že pak právní službu nelze dokončit z důvodů, které nejsou na straně Advokáta. To samé platí v případě, nebude-li možné dokončit transakci v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, kvůli nesplnění smluvní povinnosti některou ze stran. Doplňkové služby: úschova listin nad 3 listiny. úschova finančních prostředků nad 1.000.000 Kč.

 

6.6.            V rámci Produktu „Darovací smlouva“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu darovací smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání darovací smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním darovací smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.7.            V rámci Produktu „Dohoda o pracovní činnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o pracovní činnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o pracovní činnosti se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: souhlas se zpracováním osobních údajů, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci či hodnoty, dohoda o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.8.            V rámci Produktu „Dohoda o provedení práce“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o provedení práce v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o provedení práce se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: souhlas se zpracováním osobních údajů, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci či hodnoty, dohoda o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.9.            V rámci Produktu „Dohoda o skončení nájemní smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o skončení nájemní smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o skončení nájemní smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování podkladů, zpracování dokumentu do 12 hodin od zaplacení, zpracování dokumentu do 24 hodin od zaplacení.

 

6.10.          V rámci Produktu „Dohoda o vyplňovacím právu směnečném“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání listin navíc.

 

6.11.          V rámci Produktu „Dohoda o vypořádání SJM“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.12.          V rámci Produktu „Dohoda o vypořádání SJM“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o vyplňovacím právu směnečném v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o vyplňovacím právu směnečném se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: věcné břemeno, návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.13.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení služebnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení služebnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení služebnosti se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 10 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.14.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení služebnosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení služebnosti v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení služebnosti se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 10 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.15.          V rámci Produktu „Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání listin navíc.

 

6.16.          V rámci Produktu „Domovní řád“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu domovního řádu v rozsahu až 10 stran. Výsledkem této služby je sepsání domovního řádu se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: návrh na katastr, ověření podpisů.

 

6.17.          V rámci Produktu „GDPR pro e-shop či web“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu dokumentu GDPR pro e-shop či web v rozsahu až 2 stran. Výsledkem této služby je sepsání dokumentu GDPR pro e-shop či web se základními náležitostmi, v souladu se zákonem, a to v rozsahu až 2 stran, , která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany.

 

6.18.          V rámci Produktu „Kontrola smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující ke kontrole vloženého dokumentu v rozsahu až 5 stran. Kontrola dokumentů slouží pro připomínkování či zapracování krátkých změn kontrolovaných dokumentů, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: expresní kontrola do 12 hodin od zaplacení, expresní kontrola do 24 hodin od zaplacení, kontrola a prostudování dokumentů delších než 5 stran, podrobná rešerže kontrolovaného dokumentu.

 

6.19.          V rámci Produktu „Kupní smlouva“ je obsahem právní služby vytvoření běžné kupní smlouvy. Výsledkem tohoto Produktu je sepis kupní smlouvy se základními náležitostmi o přibližném rozsahu 3-5 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je vytvoření základní smlouvy, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné kupní smlouvu ještě dále individualizovat, případně upravit její znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace kupní smlouvy, případně její úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním kupní smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření kupní smlouvy, zejména tak nenese odpovědnost za nedokončení převodu nemovitosti. Doplňkové služby jsou: advokátní úschova listin či finančních prostředků, věcné břemeno, návrh na katastr.

 

6.20.          V rámci Produktu „Nájemní smlouva“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu nájemní smlouvy v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání nájemní smlouvy se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: sepsání stránek navíc, předávací protokol, poučení o zpracování osobních údajů.

 

6.21.          V rámci Produktu „návrh na odklad či zastavení exekuce“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na odklad či zastavení exekuce v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na odklad či zastavení exekuce se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.22.          V rámci Produktu „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.23.          V rámci Produktu „návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání v rozsahu až 3 stran. Výsledkem této služby je sepsání návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání se základními náležitostmi, které vyžaduje zákon, a to v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.24.          V rámci Produktu „Návrh na rozvod-sporný rozvod“ je obsahem právní služby sepis návrhu na sporný rozvod manželství o rozsahu 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním návrhu na rozvod a dohody o vypořádání společného jmění manželů Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 

6.25.          V rámci Produktu „Návrh na rozvod-nesporný rozvod“ je obsahem právní služby sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů s náležitostmi, které vyžaduje zákon pro nesporný rozvod manželství o přibližném rozsahu 3-5 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis návrhu na nesporný rozvod manželství spolu s běžnou dohodou o vypořádání společného jmění manželů, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním návrhu na rozvod a dohody o vypořádání společného jmění manželů Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 

6.26.          V rámci Produktu „Návrh na snížení či zvýšení výživného“ je obsahem právní služby sepis návrhu na snížení či zvýšení výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.27.          V rámci Produktu „Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem“ je obsahem právní služby sepis návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.28.          V rámci Produktu „Návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi“ je obsahem právní služby sepis návrhu na úpravu styku prarodičů s nezletilými dětmi s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.29.          V rámci Produktu „Návrh na určení či popření otcovství“ je obsahem právní služby sepis návrhu na určení či popření otcovství s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.30.          V rámci Produktu „Návrh na vydání směnečného a platebního rozkazu“ je obsahem právní služby sepis návrhu na vydání směnečného a platebního rozkazu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.31.          V rámci Produktu „Návrh na zahájení exekuce“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zahájení exekuce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

6.32.          V rámci Produktu „Návrh na zahájení exekuce dlužného výživného“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zahájení exekuce dlužného výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.33.          V rámci Produktu „Návrh na zrušení registrovaného partnerství“ je obsahem právní služby sepis návrhu na zrušení registrovaného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.34.          V rámci Produktu „Obchodní podmínky pro e-shop“ je obsahem právní služby sepis obchodní podmínky pro e-shop s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 10 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, sepsání GDPR.

 

6.35.          V rámci Produktu „Odpor“ je obsahem právní služby sepis odporu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je prostudování podkladů, sepsání stránek navíc.

 

6.36.          V rámci Produktu „Okamžité zrušení pracovního poměru“ je obsahem právní služby sepis okamžitého zrušení pracovního poměru s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování podkladů, doba dodání – express do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení, do 1-2 pracovních dnů od zaplacení.

 

6.37.          V rámci Produktu „Pachtovní smlouva“ je obsahem právní služby sepis pachtovní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.38.          V rámci Produktu „Podklady k založení s.r.o.“ je obsahem právní služby příprava a vypracování podkladů k založení s.r.o. s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 8 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.39.          V rámci Produktu „Podnájemní smlouva“ je obsahem právní služby sepis podnájemní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, předávací protokol, poučení o zpracování osobních údajů.

 

6.40.          V rámci Produktu „Pracovní smlouva“ je obsahem právní služby sepis pracovní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je sepsání stránek navíc, dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty, dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené věci, souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

6.41.          V rámci Produktu „Prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky“ je obsahem právní služby sepis prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Cena Produktu se odvíjí od počtu vytvářených bytových jednotek. Doplňkové služby: návrh na vklad, počet bytových jednotek.

 

6.42.          V rámci Produktu „Předexekuční výzva“ je obsahem právní služby sepis předexekuční výzvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.43.          V rámci Produktu „Předžalobní výzva“ je obsahem právní služby sepis předžalobní výzvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.44.          V rámci Produktu „Přihláška do insolvenčního řízení“ je obsahem právní služby sepis přihlášky do insolvenčního řízení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 2 pohledávek, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je přihlášení více jak 2 pohledávek.

6.45.          V rámci Produktu „Příkazní smlouva“ je obsahem právní služby sepis příkazní smlouvy s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.46.          V rámci Produktu „Sepis návrhu, žaloby, vyjádření“ je obsahem právní služby zpracování procesního podání, zejména ve formě návrhu, žaloby, vyjádření, odvolání, dovolání či stížnosti. Výstupem této služby je procesní podání se všemi základními náležitostmi určeným zejména pro soudní řízení, a to v rozsahu až 3 stran, celkově pak o obsahu 4 hodin právních služeb. Obsahem této služby je vytvoření základního procesního podání, které bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné procesní podání ještě dále individualizovat, případně upravit jeho znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace procesního podání, případně jeho úpravy tak, aby odpovídalo právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním procesního podání Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby je procesní podání v rozsahu až 10 hodin právních služeb.

 

6.47.          V rámci Produktu „Sepis smlouvy“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k sepisu smlouvy dohody, prohlášení, či jiného dokumentu dle požadavků klienta popsaného v sekci „Popište Váš případ“ v rozsahu až 3 stran, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti Advokáta nejsou další úkony vedoucí k uzavření smlouvy ani vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Součástí produktu je online jednorázová konzultace k sepisované smlouvě, prostudování podkladů až 3 strany. Doplňkové služby: prostudování dokumentů delších než 3 stran, sepis smlouvy o obsahu převyšující 3 strany textu.

 

6.48.          V rámci Produktu „Smlouva o postoupení pohledávky“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o postoupení pohledávky s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc.

 

6.49.          V rámci Produktu „Smlouva o převodu družstevního podílu“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o převodu družstevního podílu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.50.          V rámci Produktu „Smlouva o převodu obchodního podílu“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o převodu obchodního podílu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc, ověření podpisů.

 

6.51.          V rámci Produktu „Smlouva o smlouvě budoucí“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o smlouvě budoucí s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.52.          V rámci Produktu „Smlouva o výpůjčce“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o výpůjčce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je předávací protokol, sepsání stránek navíc.

 

6.53.          V rámci Produktu „Smlouva o zápůjčce“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o zápůjčce s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je předávací protokol, sepsání stránek navíc.

 

6.54.          V rámci Produktu „Smlouva o zřízení služebnosti“ je obsahem právní služby sepis smlouvy o zřízení služebnosti s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je návrh na vklad, ověření podpisů.

 

6.55.          V rámci Produktu „Společenská smlouva s.r.o.“ je obsahem právní služby sepis společenská smlouva s.r.o. s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.56.          V rámci Produktu „Stanovy Bytového družstva“ je obsahem právní služby sepis stanovy bytového družstva s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 20 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.57.          V rámci Produktu „Stanovy SVJ“ je obsahem právní služby sepis stanovy SVJ s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 20 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.58.          V rámci Produktu „Stížnost proti usnesení“ je obsahem právní služby sepis stížnosti proti usnesení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.59.          V rámci Produktu „Trestní oznámení“ je obsahem právní služby sepis trestního oznámení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.60.          V rámci Produktu „Trestní oznámení – neplacení výživného“ je obsahem právní služby sepis trestního oznámení – neplacení výživného s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.61.          V rámci Produktu „Uplatnění nároku na náhradu škody“ je obsahem právní služby sepis uplatnění nároku na náhradu škody s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.62.          V rámci Produktu „Uplatnění nároku v rámci pojistné události je obsahem právní služby sepis uplatnění nároku v rámci pojistní události s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 stran, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.63.          V rámci Produktu „Uznání dluhu“ je obsahem právní služby sepis uznání dluhu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je sepsání stránek navíc, splátkový kalendář.

 

6.64.          V rámci Produktu „Vyhotovení směnky“ je obsahem právní služby sepis vyhotovení směnky s náležitostmi, které vyžaduje zákon, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. 

 

6.65.          V rámci Produktu „Výpověď“ je obsahem právní služby sepis výpovědi s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.66.          V rámci Produktu „Výpověď z nájmu“ je obsahem právní služby sepis výpovědi z nájmu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování listin navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.67.          V rámci Produktu „Vytýkací dopis“ je obsahem právní služby sepis vytýkacího dopisu s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 1 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, doba dodání: do 12 hodin od zaplacení, do 24 hodin od zaplacení.

 

6.68.          V rámci Produktu „Závěť“ je obsahem právní služby sepis závěti s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je ověření podpisu.

 

6.69.          V rámci Produktu „Žádost o podmínění propuštění“ je obsahem právní služby sepis žádosti o podmíněné propuštění s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.70.          V rámci Produktu „Žádost o propuštění z vazby“ je obsahem právní služby sepis žádosti o propuštění z vazby s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.71.          V rámci Produktu „Žádost o zahlazení odsouzení“ je obsahem právní služby sepis žádosti o zahlazení odsouzení s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.72.          V rámci Produktu „Žaloba na vypořádání SJM“ je obsahem právní služby sepis žaloby na vypořádání SJM s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.73.          V rámci Produktu „Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“ je obsahem právní služby sepis žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s náležitostmi, které vyžaduje zákon o rozsahu až 3 strany, v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na eshopu. Obsahem této služby je sepis dokumentu, které budou vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné dokumenty ještě dále individualizovat, případně upravit jejich znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace zpracovaných dokumentů, případně jejich úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořeným dokumentům. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním zpracovaného dokumentu Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. vedoucí k zastoupení klienta v případném soudním či jiném řízení, zejména tak nenese odpovědnost za výsledek skončení ve věci. Doplňkové služby: je prostudování stránek navíc, sepsání stránek navíc.

 

6.74.          V rámci Produktu „Převzetí právního zastoupení“ je obsahem právní služby převzetí právního zastoupení Klienta v předem stanoveném právním případě. Výsledkem tohoto Produktu je seznámení se Advokáta s podstatou věci, sdělení Klientovi nejefektivnějšího procesního postupu, kdy prvotní služba je poskytována v rozsahu až 4 hodin za cenu Produktu. V rámci tohoto Produktu bude dále s klientem dohodnut další postup ve věci včetně bližších podmínek právního zastoupení i odměny za právní služby. Doplňkové služby je převzetí právního zastoupení ve složitějším případu do 10 hodin práce.

 

                                                                                                VII.          CENÍK

7.1.            Ceny v aktuální výši se řídí aktuálními obchodními podmínkami, jejichž součástí je i aktuální ceník právních služeb.

7.2.            Klient může za objednané služby zaplatit platební kartou či bankovním převodem prostřednictvím platební brány, která je umístěná na webové stránce eshopu anebo formou online bankovního převodu prostřednictvím internetového bankovnictví klienta, či formou online platby pro majitele účtů u vybraných bank. Hotovost je přijímána jen zcela výjimečně.

7.3.            Úhrada ceny za Službu nebo záloha za ní musí být Klientem zaplacena vždy před započetím poskytování služeb či jakékoli činnosti advokáta. Pokud tomu tak není, nemusí advokát klientem objednanou službu zahájit anebo v ní pokračovat či vynaložit případné výdaje nebo náklady, aniž by tato skutečnost zakládala Klientovi či třetí osobě právo či nárok náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

7.4.            Pokud Klient nezaplatí jakoukoliv fakturu včas, splatná fakturovaná částka se zvýší o úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Advokát vydá fakturu na úhradu úroků z prodlení jen po předchozím zaplacení odpovídající splatné faktury. Faktura na zaplacení úroků z prodlení je splatná 7 dnů po doručení této faktury za úroky z prodlení Klientovi. V případě neuhrazení druhé faktury ve splatnosti, dochází den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti k automatické výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb.

7.5.            Vyúčtování, doplatek, zálohu a smluvní pokutu je klient povinen zaplatit kdykoliv mu bude oznámena či vyúčtována, nejpozději však do 3 dnů ode dne výzvy k úhradě formou v ní uvedenou, jinak na bankovní účet advokáta č.: 88137289 / 0300, vedený u Československá obchodní banka a.s..

Produkty

7.6.            Produkty služeb slouží k přímému objednání a nákupu Klientem prostřednictvím webu eshopu, kdy obsah je konkrétní a neměnný. Obsah a rozsah je uveden u každého produktu služby v záložce popisu daného produktu včetně doplňkových služeb a aktuální cenu u nákupního tlačítka každého produktu nebo jeho druhu doplňkové služby.

7.7.            Klient objedná Produkt tak, že vybere daný Produkt spolu se zvolením z některých z doplňujících variant, popíše svůj právní případ tak, že do pole "Popište Váš případ" uvede rozhodné skutečnosti, případně nahraje dokumenty k danému případu a vložte službu do elektronického košíku. Následně vyberte způsob platby za objednanou službu, vyplní požadované údaje o Klientovi anebo se přihlásí do svého uživatelského účtu, seznámí se s obchodními podmínkami a poučení a prohlášení klienta. Po seznámení se těmito dokumenty zaškrtne povinná políčka o seznámení se s nimi, odešle objednávku formou kliknutí na pole "odeslat objednávku". Po odeslání objednávky Klient zaplátí cenu za objednaný Produkt službu dle jím zvoleného způsobu.

7.8.            Případné další služby, náhrady nebo činnost (potřebná zejména k řádnému zpracování věci) nad rámec uvedený v popisu rozsahu produktu a zaplacených doplňkových služeb, hradí klient vždy navíc v aktuálních sazbách odměn, náhrad a příplatků uvedených v aktuálním ceníku v následujících článcích.

7.9.            Základní zpracování v rámci Produktu je určeno jednodušším věcem a zahrnuje obvykle zapracování jen základních zákonných náležitostí bez podrobných, odlišných či širších ujednání smluvních stran a bez podrobného vysvětlení a odkazů na odborné názory a judikaturu.

7.10.          V rámci doplňkové služby  "sepis stránek navíc" je příplatkovým rozšířením základního zpracování Produktu a zahrnuje delší nebo podrobné zpracování či vysvětlení, o zvoleném rozsahu stran textu nebo delší dobu zpracování a činnosti, zejména s širším rozsahem ujednání smluvních stran nad rámec zákonných náležitostí nebo podrobné vysvětlení, případně i s odkazy na judikaturu či názory dalších odborníků atp. 

7.11.          Doplňková služba produktu "Prostudování stran navíc" umožňuje klientovi v rámci zvoleného produktu rozšířit rozsah zpracování produktu o prostudování listin nad rámec základní ceny Produktu, kdy cena za tuto doplňkovou službu se odvíjí od množství prostudovaných listin.

7.12.          Produkt lze, pokud to povaha daného Produktu umožňuje, lze formou doplňkové služby rozšířit ve způsobu či rozsahu jeho zpracování, zejména o zahrnutí věcného břemene nebo návrhu na Katastrální úřad či úřední ověření podpisů v souvislosti se sepsanou smlouvou anebo o zpracování přednostní, zpracování produktu v dřívějším termínu, než v základním, anebo zpracování mimo pracovní dobu.

7.13.          Pokud jde v popisu Produktu uveden rozsah v řádech stran, pak je tím myšleno v rozsahu normostran, tj. max. 1.800 znaku včetně mezer, cca 250 slov běžného textu na 1 normostranu.

 

Hodinová odměna a náhrady

7.14.          vztahuje se na všechny případy kromě pevně stanoveného rozsahu zakoupeného Produktu včetně jeho doplňkových služeb dle předchozího článku.

7.15.          Odměna je určena ve formě hodinové sazby dle právního odvětví či hodnoty věci.

7.16.          hodinová odměna je vždy účtovaná vždy za každou i jen započatou půl hodinu právní služby na jednotlivě určeném úkolu nebo úkonu včetně promeškaného času i před účinností smlouvy.

7.17.          Pokud je odměna určená v návaznosti na hodnotu věci, pak je hodnota věci určena hodnotou předmětu věci nebo plnění, byť i součtem opakujících se plnění, a to včetně veškerých součástí a příslušenství. 

VÝŠE HODINOVÉ ODMĚNY A NÁHRADY

7.18.          Standardní sazba ve výši 900, - Kč + DPH za každou započatou půlhodinu služby, a je aplikována na všechny věci, vyjma věcí ve Zvýšené sazbě.

7.19.          Zvýšená sazba ve výši 1.000, - Kč + DPH a každou započatou půlhodinu služby, a je aplikována na trestní řízení, věci týkající se zahraniční či zahraničního prvku a věci s hodnotou od 1 mil. Kč, a na případy zvlášť složité.

7.20.          Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů spojených s poskytováním služeb, a to ke každému úkonu služby tzv. režijní paušál dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a náhrada všech výdajů nad rámec uvedeného paušálu, ve výši 300 Kč + DPH / 1 úkon právní služby.

7.21.          Ke vzniku nároku na odměnu za poskytnutí právní služby dochází se vznikem klientského vztahu.

7.22.          Telefonní hovory uskutečněné Klientem nebo Advokátem budou účtovány jako poskytnutí právních služeb dle skutečné délky hovoru s připočtením 10 minut. Minimální účtovaná částka za jeden telefonní hovor tak činí 10 minut hovoru. Není přitom rozhodné, zda telefonát byl vyvolán ze strany advokáta nebo ze strany Klienta.

7.23.          E-maily uskutečněné Klientem nebo Advokátem budou účtovány jako poskytnutí právních služeb dle délky jednotlivého e-mailu (obdrženého i odeslaného) ve smyslu časového odhadu k jedné straně psaného textu, avšak nejméně jako 10 minut práce za čtení či odpovídání na jeden e-mail.

7.24.          Pokud je klientovi v soudním, správním, rozhodčím či exekučním řízení přiznána a zaplacena náhrada nákladů řízení, náleží advokátovi další odměna za úspěch, ve výši rovnající se náhradě nákladů řízení podle platných právních předpisů, bez zahrnutí soudních, správních nebo jiných poplatků. Klient tak sám nehradí nic, úhradu provede protistrana (dlužník), obvykle přímo na účet Advokáta, jinak ji klient hned po úhradě bez zbytečného odkladu Advokátovi předá.

7.25.          Podílová odměna na výsledku věci se sjednává samostatně v písemné nebo elektronické formě a je-li proto sjednána i nižší sazba hodinové odměny oproti těmto smluvním podmínkám, je klient v případě ukončení poskytování právních služeb dříve, nežli je možné podílovou odměnu určit nebo vyúčtovat, povinen doplatit částku ve výši rozdílu aplikované sazby hodinové odměny a aktuální sazby uvedené ve smluvních podmínkách.

Příplatky a slevy

7.26.          Urgentně lze věc klienta se souhlasem Advokáta zpracovat za příplatek 50 %.

7.27.          Mimo pracovní dobu lze urgentní věc klienta se souhlasem Advokáta zpracovávat za příplatek 100 %.

7.28.          Bezplatně nebo za sníženou sazbu lze právní služby poskytovat na základě výslovného souhlasu advokáta učiněného v písemné či elektronické formě.

 

 

                                                                                     VIII.          Další ujednání

8.1.            Klient bere na vědomí, že Advokát není oprávněn, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že Advokát nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Advokát je vázán usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

8.2.            Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta Advokátem, a to jeho jménem a na jeho účet. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je Advokát pojištěn, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 5 mil. Kč. Advokát také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

8.3.            Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

8.4.            Klient bere na vědomí, že Advokát mu bude poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Advokát se v této souvislosti zavazuje vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.

8.5.            Advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii, může této povinnosti mlčenlivosti advokáta zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokát povinen zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

8.6.            Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází Advokát z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených. To platí zejména při poskytování Právních služeb v realitách.

 

                                                      IX.          Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

9.1.            Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o právní pomoci bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku 4.9. těchto Podmínek. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 ZA. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZA. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní pomoci vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 ZA. 

9.2.            Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní pomoci a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátovi doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní pomoci, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.

9.3.            Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní pomoci musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokáta a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní pomoci, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

9.4.            Pokud Klient od Smlouvy o právní pomoci odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátovi doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 

 

                                                                                 X.          Práva z vadného plnění

10.1.          Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese info@akjanosikova.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.

10.2.          Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokáta (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl Advokát objektivně posoudit.

10.3.          Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokát zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

 

                                                                                 XI.          Závěrečná ustanovení

11.1.          Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

11.2.          Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách Advokáta a nabývají účinnosti dne 11.9.2021.

11.3.          Je-li v těchto Podmínkách uveden odkaz v podobě „římská číslice“ nebo „římská číslice/arabská číslice“, je tím odkazováno na bod těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

 

 

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

JUDr. Veronika Janošíková, advokátka

Kpt. Nálepky 2224

440 01 Louny

 

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě

 

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ],

trvale bytem [VAŠE ADRESA],

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní službě uzavřené v rámci ESHOP PRÁVNÍCH SLUŽEB, mezi mnou a JUDr. Veronikou Janošíkovou, advokátkou., dne [DOPLŇTE], na základě mé objednávky č. [DOPLŇTE].

 

 

V [DOPLŇTE], dne [DOPLŇTE]

 

 

……………………………

(Podpis spotřebitele/spotřebitelů  - pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 
 
 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Zpět do obchodu